Місце ЗВО зі специфічними умовами навчання в підготовці правоохоронців у системі МВС України в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 114-116

Анотація

Зазначається, що володіння знаннями положень як кримінального, так і кримінального процесуального права в умовах воєнного стану дозволяє правоохоронцям відповідним чином реагувати на кримінальні правопорушення, вчинені під час воєнного стану. Саме тому здобувачам освіти у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України для опанування навчальних дисциплін необхідно не лише виділяти більше аудиторного часу, але й значно підвищувати якість його викладання та наповнення актуальним матеріалом.
Отмечается, что владение знаниями положений как уголовного, так и уголовного процессуального права в условиях военного положения позволяет правоохранителям соответствующим образом реагировать на уголовные правонарушения, совершенные во время военного положения. Именно поэтому соискателям образования в высших учебных заведениях Министерства внутренних дел Украины для овладения учебными дисциплинами необходимо не только выделять больше аудиторного времени, но и значительно повышать качество его преподавания и наполнения актуальным материалом.
It is noted that knowledge of the provisions of both criminal and criminal procedural law in martial law allows law enforcement officers to respond appropriately to criminal offenses committed during martial law. That is why applicants for education in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, in order to master academic disciplines, need not only to allocate more classroom time, but also significantly improve the quality of its teaching and filling it with relevant material.

Опис

Романюк В. В. Місце ЗВО зі специфічними умовами навчання в підготовці правоохоронців у системі МВС України в умовах воєнного стану / В. В. романюк // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фізич. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 114-116.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання, підготовка правоохоронців, воєнний стан, Вища освіта. Высшее образование. Higher education, заклади вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, военное положение, martial law, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения, подготовка правоохранителей, higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, higher education institutions with specific learning conditions, law enforcement training

Бібліографічний опис