Публікація:
Національна поліція України як суб’єкт забезпечення фінансової безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 19-23

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

Зазначено, що спеціалізованим законодавством України на рівні законів і підзаконних нормативно-правових актів закріплено елементи адміністративно-правового статусу Національної поліції як суб’єкта забезпечення фінансової безпеки держави. Наголошенопро необхідність вдосконалення законодавства України в досліджуваній сфері та створення єдиного правоохоронного органу – Бюро економічної безпеки України.
It is noted that the elements of the administrative and legal status of the National Police as a subject of ensuring the financial security of the state are fixed by the specialized legislation of Ukraine at the level of laws and subordinate legal acts. The need to improve the legislation of Ukraine in the research area and to create a single law enforcement body - the Bureau of Economic Security of Ukraine is noted.
Отмечено, что специализированным законодательством Украины на уровне законов и подзаконных нормативно правовых актов закреплены элементы административно-правового статуса Национальной полиции как субъекта обеспечения финансовой безопасности государства. Отмечено необходимость усовершенствования законодательства Украины в исследуемой сфере и создания единого правоохранительного органа – Бюро экономической безопасности Украины.

Опис

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, фінансова безпека держави, финансовая безопасность государства, financial security of the state, адміністративно-правовий статус, административно-правовой статус, administrative and legal status, суб’єкт забезпечення фінансової безпеки

Бібліографічний опис

Гусаров, С. М. Національна поліція України як суб’єкт забезпечення фінансової безпеки держави / Сергій Миколайович Гусаров // Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 19-23.