Внутрішньоорганізаційна діяльність у сфері кадрового забезпечення органів Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 185-186

Анотація

Зауважено, що при розгляді процесів кадрового забезпечення діяльності органів Національної поліції, особливої актуальності набувають внутрішньоорганізаційні чинники, пов’язані із створенням функціонально-цільової системи кадрового забезпечення, на яку покладається вирішення завдань управління кадровими ресурсами і оперативного реагування на зміни в зовнішньому середовищі. У своєму змістовному аспекті внутрішньоорганізаційна діяльність з кадрового забезпечення неоднорідна і включає декілька підсистем, у тому числі: відбору, розставляння, переміщення і звільнення кадрів; виховання; навчання і професійної підготовки; соціального захисту співробітників.
It is noted that when considering the processes of staffing of the National Police, intra-organizational factors related to the creation of a functional and purposeful system of staffing, which is responsible for solving the tasks of managing personnel resources and responding promptly to changes in the external environment, become particularly relevant. In its substantive aspect, intra-organizational personnel support activities are heterogeneous and include several subsystems, including: selection, placement, transfer and dismissal of personnel; education; training and professional training; social protection of employees.
При рассмотрении процессов кадрового обеспечения деятельности органов Национальной полиции, особую актуальность приобретают внутриорганизационные факторы, связанные с созданием функционально-целевой системы кадрового обеспечения, на которую возлагается решение задач управления кадровыми ресурсами и оперативного реагирования на изменения во внешней среде. В своем содержательном аспекте внутриорганизационная деятельность по кадровому обеспечению неоднородна и включает несколько подсистем, в том числе: отбора, расстановки, перемещения и увольнения кадров; воспитание; обучение и профессиональная подготовка; социальной защиты сотрудников.

Опис

Штанько, Г. Ю. Внутрішньоорганізаційна діяльність у сфері кадрового забезпечення органів Національної поліції України / Георгій Юрійович Штанько // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 185-186.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, кадрове забезпечення, personnel support, кадровое обеспечение, внутрішньоорганізаційна діяльність, intra-organizational activity, внутриорганизационная деятельность

Бібліографічний опис