Використання технологій IоT в охоронних системах технічного захисту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 15-16

Анотація

Проілюстровано факти реального переходу сфер охоронної безпеки й технічного захисту об’єктів в іншу сучасну площину, де провідну роль відіграють новітні системи та засоби технічної охорони, що ґрунтуються на використанні технологій ІоТ та штучного інтелекту.
The facts of the real transition of the spheres of security and technical protection of objects to another modern plane are illustrated, where the leading role is played by the latest systems and means of technical protection based on the use of IoT technologies and artificial intelligence.
Проиллюстрировано факты реального перехода сфер охранной безопасности и технической защиты объектов в другую современную плоскость, где ведущую роль играют новейшие системы и средства технической охраны, основанные на использовании технологий IoTи искусственного интеллекта.

Опис

Бурдін, М. Ю. Використання технологій IоT в охоронних системах технічного захисту / Бурдін Михайло Юрійович // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; громад. спілка «Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі». – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 15-16.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Кримінологія. Criminology. Криминология, інформаційні технології, информационные технологии, information technology, технологія інтернет речей, технология интернет вещей, Internet of Things technology, IoT, система технічного захисту, система технической защиты, technical protection system, охоронна безпека, охранная безопасность, security, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention

Бібліографічний опис