Сучасний стан підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 223-225.

Анотація

Відзначено, що наведені шляхи удосконалення підготовки кадрів для слідчих підрозділів органів Національної поліції України дозволять знівелювати наявні прогалини у законодавчому забезпеченні реалізації окремим категоріями працівників своїх повноважень щодо забезпечення охорони прав і свобод людини та громадянина. Отмечено, что приведенные пути усовершенствования подготовки кадров для следственных подразделений органов Национальной полиции Украины позволят нивелировать имеющиеся пробелы в законодательном обеспечении реализации отдельными категориями работников своих полномочий по обеспечению охраны прав и свобод человека и гражданина. It is noted that the above ways of improving the training of personnel for the investigative units of the National Police of Ukraine will level the existing gaps in the legislative support for the implementation by certain categories of employees of their powers to ensure the protection of human and civil rights and freedoms.

Опис

Кікінчук В. В. Сучасний стан підготовки фахівців для органів досудового розслідування Національної поліції України / В. В. Кікінчук // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 223-225.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, підготовка кадрів, подготовка кадров, personnel training, органи досудового розслідування, органы предварительного расследования, preliminary investigation authorities, підвищення якості професійної підготовки кадрів, повышение качества профессиональной подготовки кадров, improving the quality of professional training, досудове слідство, досудебное следствие, pre-trial investigation

Бібліографічний опис