Процесуальні проблеми перегляду судових рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 98-102.

Анотація

У статті розглядаються проблеми законності й обґрунтованості ухвалення процесуального рішення суддею за матеріалами кримінальної справи. Указуються процесуальні підстави ухвалення процесуального рішення. Розглядається механізм реалізації процесуальних рішень судді в апеляційному суді. Зачіпаються шляхи реформування апеляційного й наглядового провадження.
In the article problems of legality and motivation of process decisions on material of criminal case are viewed. Mechanism of realization of process decisions and ways of reformation of appeal and inspectional execution are considered.
В статье рассматриваются проблемы законности и обоснованности принятия процессуального решения судьей по материалам уголовного дела. Указываются процессуальные основания принятия процессуального решения. Рассматривается механизм реализации процессуальных решений судьи в апелляционном суде. Затрагиваются пути реформирования апелляционного и надзорного производства.

Опис

Слінько, Д. С. Процесуальні проблеми перегляду судових рішень / Д. С. Слінько // Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 98-102.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, процесуальні рішення, перегляд судових рішень, кримінальний процес, процессуальные решения, пересмотр судебных решений, уголовный процесс, реалізація процесуальних рішень судді, реализация процессуальных решений судьи, procedural decisions, criminal process, revision of judgments, realization of process decisions

Бібліографічний опис