Нормативно-правове регулювання діяльності територіальних органів поліції України в інформаційній сфері

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 283-284.
Abstract
Авторами зазначено, що актуальність даної теми визначена тим, що на сьогодні, відносини у сфері інформаційного забезпечення діяльності органів поліції України не врегульовані на достатньому законодавчому рівні, у зв’язку з стрімким розвитком інформаційних відносин. В першу чергу необхідно звернути увагу на проблему вдосконалення нормативно-правової бази інформаційного забезпечення правоохоронних органів.
The authors noted that the relevance of this topic is determined by the fact that today relations in the field of information support for the activities of the Ukrainian police are not regulated at a sufficient legislative level, due to the rapid development of information relations. First of all, it is necessary to pay attention to the problem of improving the legal framework for information support of law enforcement agencies.
Авторами отмечено, что актуальность данной темы определена тем, что на сегодняшний день отношения в сфере информационного обеспечения деятельности органов полиции Украины не урегулированы на достаточном законодательном уровне, в связи со стремительным развитием информационных отношений. В первую очередь необходимо обратить внимание на проблему усовершенствования нормативно-правовой базы информационного обеспечения правоохранительных органов.
Description
Малиновська, Т. М. Нормативно-правове регулювання діяльності територіальних органів поліції України в інформаційній сфері / Т. М. Малиновська, Г. М. Шорохова // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 283-284.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Україна. Ukraine. Украина, нормативно-правове регулювання, нормативно-правовое регулирование, legal regulation, територіальні органи поліції, территориальные органы полиции, territorial police departments, інформаційно-аналітичне забезпечення органів поліції, информационно-аналитическое обеспечение органов полиции, information and analytical support of police bodies, інформаційні відносини, информационные отношения, information relations, нормативне регулювання інформаційної діяльності, нормативное регулирование информационной деятельности, normative regulation of information activity, інформаційне забезпечення правоохоронних органів, информационное обеспечение правоохранительных органов, information support of law enforcement agencies, електронні інформаційні ресурси системи МВС, электронные информационные ресурсы системы МВД, electronic information resources of the MIA system
Citation