Характеристика поліцейських заходів крізь призму методів адміністративної діяльності поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти : колект. монографія. - Одеса : Гельветика, 2017. – С. 158-173

Анотація

Стаття присвячена поліцейським заходам як відносно новій категорії національного законодавства. Зазначено, що сферу компетенції поліції окреслено шляхом покладення на неї завдань, для досягнення яких визначено повноваження, виконання яких в свою чергу має забезпечуватися у результаті застосування поліцейських заходів, особливої уваги у цьому контексті заслуговує питання реалізації останніх. Завдяки порівняльному аналізу теоретичних доробок змісту категорії «адміністративно-правові методи» та законодавчих положень щодо поняття та переліку поліцейських заходів вказано на змістову близькість останніх до методів адміністративної діяльності поліції загалом та адміністративного примусу зокрема. У результаті недостатня розробленість на теоретичному рівні, наявність практичних правових питань, обумовили необхідність проведення дослідження проблем реалізації поліцейських заходів крізь призму методів адміністративної діяльності поліції. З цією метою у статті обґрунтовано позицію відповідно до якої поліцейські заходи є втіленням адміністративного примусу як методу адміністративної діяльності поліції; сформульовано поняття адміністративного примусу як методу адміністративної діяльності поліції, здійснено їх розподіл на види, а також визначено підгрупи адміністративно-припиняючих поліцейських заходів.
The article is devoted to police measures as a relatively new category of national legislation. It is noted that the sphere of competence of the police is designated by assigning tasks to it, to achieve which the powers are determined, the implementation of which, in turn, must be ensured as a result of the application of police measures, the issue of the implementation of the latter deserves special attention in this context. Thanks to a comparative analysis of theoretical improvements to the content of the category “administrative-legal methods” and legislative provisions regarding the concept and list of police measures, the content of the latter is close to the methods of administrative activity of the police in general and administrative coercion in particular.
Статья посвящена полицейским мерам как относительно новой категории национального законодательства. Отмечено, что сферу компетенции полиции обозначены путем возложения на нее задач, для достижения которых определены полномочия, выполнение которых в свою очередь должно обеспечиваться в результате применения полицейских мер, особого внимания в этом контексте заслуживает вопрос реализации последних. Благодаря сравнительному анализу теоретических доработок содержания категории «административно-правовые методы» и законодательных положений относительно понятия и перечня полицейских мер указано на содержательную близость последних к методам административной деятельности полиции в целом и административного принуждения в частности.

Опис

Іванцов, В. О. Характеристика поліцейських заходів крізь призму методів адміністративної діяльності поліції / В. О. Іванцов, К. О. Чишко // Процес модернізації системи державного управління: конституційний, адміністративний та фінансовий аспекти : колект. монографія / за заг. ред. А. С. Нестеренко; Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. - Одеса : Гельветика, 2017. – С. 158-173.

Ключові слова

police, поліцейські заходи, адміністративний примус, полицейские меры, заходи адміністративного примусу, police measures, административное принуждение, administrative coercion, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция

Бібліографічний опис