Штучні нейронні мережі, їх використання у кіберзлочинності та боротьбі з нею

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 243-244

Анотація

Зазначається, що нейронна мережа - це математична програмна модель, побудована за принципом функціонування біологічних нейронних мереж – мереж нервових клітин живого організму. Головною особливістю таких мереж є те, що вони не програмуються в звичайному сенсі цього слова, а «навчаються» подібно до людського мозку. В процесі навчання нейронна мережа здатна виявляти складні залежності між вхідними даними й вихідними, а також здійснювати узагальнення.
It is noted that a neural network is a mathematical software model built on the principle of functioning of biological neural networks - networks of nerve cells of a living organism. The main feature of such networks is that they are not programmed in the usual sense of the word, but are trained like the human brain. In the learning process, the neural network is able to detect complex relationships between input and output data, as well as perform generalization.
Отмечается, что нейронная сеть – это математическая программная модель, построенная по принципу функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. Главной особенностью таких сетей является то, что они не программируются в обычном смысле этого слова, а обучаются подобно человеческому мозгу. В процессе обучения нейронная сеть способна обнаруживать сложные зависимости между входными и исходящими данными, а также осуществлять обобщение.

Опис

Казмірчук І. С. Штучні нейронні мережі, їх використання у кіберзлочинності та боротьбі з нею / І. С. Казмірчук, В. А. Євтушок // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 243-244.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, штучні нейронні мережі, кіберзлочинність, Face detectors, США, Китай, искусственные нейронные сети, киберпреступность, USA, China, artificial neural networks, cybercrime

Бібліографічний опис