Фактори детермінації злочинності у сфері грального бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 25-29

Анотація

Розглянуто об’єктивні та суб’єктивні фактори детермінації злочинів. Що стосується злочинів у сфері грального бізнесу, то факторами об’єктивного порядку є їх політико-правові, економічні, організаційно-управлінські причини та умови; суб’єктивного порядку – ідеологічні та психологічні фактори.
Objective and subjective factors determining crimes are considered. As for crimes in the field of gambling business, the factors of an objective order are their political-legal, economic, organizational-management causes and conditions; subjective - ideological and psychological factors.
Рассмотрены объективные и субъективные факторы детерминации преступлений. Что касается преступлений в сфере игорного бизнеса, то факторами объективного порядка являются их политико-правовые, экономические, организационно управленческие причины и условия; субъективного порядка – идеологические и психологические факторы.

Опис

Васильєва, Д. О. Фактори детермінації злочинності у сфері грального бізнесу / Дарія Олександрівна Васильєва // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - С. 25-29.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочинність, criminality, преступность, гральний бізнес, gambling business, игорный бизнес, детермінанти злочинності, determinants of crime, детерминанты преступности, фактори, factors, факторы

Бібліографічний опис