Смертна кара у Стародавньому Єгипті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 6. - С. 225-229

Анотація

У статті досліджено ідейно-релігійне підґрунтя й особливості застосування у Стародавньому Єгипті такого виду покарання, як смертна кара, визначено її місце в системі покарань давньоєгипетської держави. Зроблено висновок, що правопорядок, зниження рівня злочинності та покращення криміногенної ситуації в державі не залежать лише від застосування вищої міри покарання, про що свідчить історія становлення кримінального права Стародавнього Єгипту, адже саме покарання має виконувати не лише карально-репресивну, а й виховну та превентивну функції.
In the article is observed ideological and religious grounds and the specifics of usage in Ancient Egypt such a type of punishment as death penalty, there is determined its’ place in the Ancient Egypt states’ system of punishment. Conclusion is made that nomocracy, reduction of crime rate and improvement of criminal situation in the state depends not just on the usage of capital punishment as evidenced by the history of the formation of Ancient Egypt criminal law, because the punishment itself should perform not only punitive and repressive, but also educational and preventive functions.
В статье исследованы идейно-религиозная подоплека и особенности применения в Древнем Египте такого вида наказания, как смертная казнь, определено ее место в системе наказаний древнеегипетского государства. Сделан вывод, что правопорядок, снижение уровня преступности и улучшение криминогенной ситуации в государстве не зависят только от применения высшей меры наказания, о чем свидетельствует история становления уголовного права Древнего Египта, ведь наказание должно выполнять не только карательно-репрессивную, но и воспитательную и превентивную функции.

Опис

Логвиненко, Є. Смертна кара у Стародавньому Єгипті / Євгенія Логвиненко // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 6. - С. 225-229.

Ключові слова

покарання, злочин, страта, Стародавній Єгипет, розуміння покарання, тілесні покарання, вища міра покарання, capital punishment, corporal punishment, understanding of punishment, Ancient Egypt, death penalty, execution, crime, punishment, высшая мера наказания, телесные наказания, понимание наказания, Древний Египет, казнь, преступление, наказание, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право

Бібліографічний опис