Злочинна поведінка: норма, аномалія чи патологія?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 6-12

Анотація

Статтю присвячено аналізові основних поглядів і наукових позицій на категорію «злочинна поведінка». Зосереджено увагу на міждисциплінарному характері проблеми. Обґрунтовано подальші напрями наукового пошуку.
This article is devoted to analysis the major scientific positions and views on the category of «criminal behavior». The attention is focused on the interdisciplinary nature of the problem. Further directions of scientific research in this sphere are substantiated.
Статья посвящена анализу основных научных позиций и взглядов на категорию «преступное поведение». Сосредоточено внимание на междисциплинарном характере проблемы. Обоснованы дальнейшие направления научного поиска.

Опис

Бандурка, О. М. Злочинна поведінка: норма, аномалія чи патологія? / О. М. Бандурка, О. М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 6-12.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочинна поведінка, поведінка, що відхиляється, норма, аномалії, патології, criminal behavior, deviant behavior, rule, anomalies, pathology, преступное поведение, отклоняющееся поведение, аномалии, патологии

Бібліографічний опис