Роль ціннісних орієнтацій особи у формуванні аксіологічного виміру діяльності працівника Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридичний бюлетень. – 2020. – Вип. 16. – С. 68-73

Анотація

У статті розглядається система ціннісних орієнтацій, які формуються в працівника Національної поліції України під час проходження ним служби. Установлено, що цінності утворюють основу життя і діяльності людини та спрямовують її самореалізацію у професійній діяльності, вони відбивають ставлення особи до її роботи (зокрема честь, мужність, хоробрість, відвага, гуманізм), є важливими в підвищенні рівня мотивації виконання ними професійних обов’язків. Професійна поведінка, яка здійснюється працівником поліції, повинна проходити через оцінку її відповідності системі внутрішніх (особистісних) та зовнішніх (людських) цінностей, що сприяє її визнанню професійною та успішною. У статті розкривається зміст моделі ціннісних орієнтацій працівника поліції, яка складається з мотиваційно-смислового, процесуально-результативного та комунікативно-орієнтовного аспектів. Визначено, що мотиваційно-смисловий аспект моделі ціннісних орієнтацій працівника поліції відбиває ціннісні орієнтації його як особистості. Комунікативно-орієнтований аспект ціннісних орієнтацій працівника поліції формується через спілкування з оточенням. Ним формуються та змінюються вже наявні ціннісні орієнтації працівника під час комунікації з іншими особами. Процесуально-результативний аспект ціннісних орієнтацій працівника поліції є динамічним вираженням взаємодії суб’єкта зі світом і показником дієвості його особистих позицій щодо професійної діяльності та її результатів. Підсумовано, що ціннісні орієнтації працівника поліції є внутрішнім компонентом свідомості поліцейського, який формується під впливом внутрішніх (особистісних) та зовнішніх (загальнолюдських) уявлень про суспільні цінності як об’єкт правової охорони. У підсумку сформульовано, що поєднуючись з етичними стандартами професійної діяльності, ціннісні орієнтації працівника поліції формують самобутній аксіологічний вимір правоохоронної професійної діяльності.
The article considers the system of value orientations that are formed in an employee of the National Police of Ukraine during his service. Values form the basis of human life and activity and promote its self-realization in professional activities. Values reflect a person's attitude to his work, they increase the level of motivation of a person to perform his professional duties. The professional behavior of a police officer should be assessed by him for compliance with the system of internal (personal) and external (human) values. The assessment contributes to the recognition of policing as professional, successful, and socially oriented. The article characterizes the model of value orientations of a police officer. The model consists of motivational-semantic, procedural-effective and communicative-oriented aspects. The motivational and semantic aspect of the model of value orientations of a police officer contains the value orientations of the individual. The communicative-oriented aspect is formed through the communication of the police officer with the people around him. Communicative activity influences the value orientations of a police officer. It can shape them, or it can change them. The procedural-effective aspect of the value orientations of a police officer is a dynamic expression of the police officer's interaction with the world. This aspect is an indicator of the effectiveness of the police officer's personal position on professional activity and its results. It is concluded that the value orientations of a police officer are an internal component of the policeman's consciousness. Value orientations are formed under the influence of internal (personal) and external (universal) ideas about social values as an object of legal protection. As a result, it is formulated that combined with ethical standards of professional activity, the value orientations of a police officer form an original axiological dimension of law enforcement professional activity.
В статье рассматривается система ценностных ориентаций, которые формируются у работника Национальной полиции Украины во время прохождения им службы.

Опис

Новіков, М. М. Роль ціннісних орієнтацій особи у формуванні аксіологічного виміру діяльності працівника Національної поліції України / Новіков Микола Михайлович, Погрібний Ігор Митрофанович // Юридичний бюлетень. – 2020. – Вип. 16. – С. 68-73. – DOI https://doi.org/10.32850/LB2414-4207.2020.16.09.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, аксіологічний вимір, ціннісні орієнтації, працівник поліції, професійна діяльність, аксиологическое измерение, ценностные ориентации, профессиональная деятельность, поліцейський, полицейский, axiological dimension, value orientations, professional activity, police officers

Бібліографічний опис