О предмете судебной экспертологии

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: мат. міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю з дня народження засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 18-19 квіт. 2019 р.). - Харків: ХНДІСЕ, 2019. - С. 38-40

Анотація

В статье рассмотрено содержание предмета науки о судебной экспертизе (судебной экспертологии), ее структура. Автор доказывает, что предмет науки о судебной экспертизе включает общие теоретические и методические основы судебных экспертиз. В предмет судебной экспертологии не должны входить организационные и процессуальные проблемы проведения экспертных исследований, подготовка судебных экспертов.
The article discusses the content of the subject of science of forensic science (forensic science or forensic expertology), its structure. The author proves that the subject of forensic science includes the general theoretical and methodological foundations of forensic examinations. The subject of forensic expertology should not include organizational and procedural problems of conducting expert research, training of forensic experts.
У статті розглянуто зміст предмета науки про судову експертизу (судової експертології), її структура. Автор доводить, що предмет науки про судову експертизу включає загальні теоретичні та методичні основи судових експертиз. У предмет судової експертології не повинні входити організаційні та процесуальні проблеми проведення експертних досліджень, підготовка судових експертів.

Опис

Щербаковский, М. Г. О предмете судебной экспертологии / М. Г. Щербаковский // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю з дня народження Засл. проф. М. С. Бокаріуса ( м. Харків, 18-19 квіт. 2019 р.). – Харків: ХНДІСЕ, 2019. – С. 38-40.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судова експертиза, судова експертологія, наука о судебной экспертизе, судебная экспертиза, судебная экспертология, наука про судову експертизу, forensic science, forensic expertology

Бібліографічний опис