Ефективність колективного договору як показник реалізації колективно-договірного регулювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 3. - С. 151-155

Анотація

Досліджено питання сутності та властивостей колективно-договірного регулювання та ефективності його реалізації на сучасному етапі. Підкреслено, що колективний договір є нормативно-правовим актом, який має публічно-правову й приватно-правову природу, метою якого є регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників та роботодавців.
The question of the essence and properties of collective bargaining regulation and its efficiency is investigated implementation at the present stage. It is emphasized that the collective agreement is normative-legal an act that has a public-law and private-law nature, the purpose of which is to regulate industrial, labor and socio-economic relations and reconcile the interests of employees and employers.
Исследован вопрос о сущности и свойствах коллективно-договорного регулирования и эффективности его реализации на современном этапе. Подчеркнуто, что коллективный договор является нормативно-правовым актом, который имеет публично-правовую и частно-правовую природу, целью которого является регулирование производственных, трудовых и социально-экономических отношений и согласования интересов работников и работодателей.

Опис

Храбатин, О. Ефективність колективного договору як показник реалізації колективно-договірного регулювання / Ольга Храбатин // Підприємництво, господарство і право. - 2021. - № 3. - С. 151-155. - DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2021.3.23.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, колективний договір, коллективный договор, collective agreement, колективно-договірне регулювання, коллективно-договорное регулирование, collective bargaining, захист трудових прав працівників, защита трудовых прав работников, protection of labor rights of employees, соціальне партнерство, социальное партнерство, social partnership

Бібліографічний опис