Правові основи протидії фінансовому тероризму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека – 2021. – №3 (82). – С.144-151

Анотація

Досліджено правове регулювання основ протидії фінансовому тероризму у взаємозв’язку із забезпеченням фінансової безпеки. Установлено, що фінансовий тероризм є багатоаспектним явищем і потребує відповідних різнопланових правових заходів протидії. Вивчено погляди науковців щодо змісту і сутності фінансової безпеки, на підставі чого зроблено висновок щодо характерних рис, властивих фінансовій безпеці як стану попередження фінансового тероризму. Проаналізовано зміст основних нормативно- правових актів, які визначають основні засади протидії фінансовому тероризму в контексті принципів правового регулювання податкової, зовнішньоекономічної та іншої економічної діяльності як засобів становлення фінансової безпеки.
The legal regulation of the basics for counteracting financial terrorism in connection with financial security has been studied. It has been established that financial terrorism can be considered as a multifaceted phenomenon, and therefore it is extremely dangerous for national economic interests. Financial terrorism is primarily a threat to the economic interests of the state, and therefore threatens national security in general. The fight against financial terrorism is directly linked to financial security. It has been established that financial security is an integral element of economic security, which, in turn, is a part of the national security of the state. The views of scientists on the content and essence of financial security have been studied, on the basis of which a conclusion has been made about the characteristics of financial security as a state of prevention of financial terrorism. It has been concluded that financial security has the following features: future orientation, dynamism, focus on sustainable growth, priority of national economic interests, economic independence of the state, its independence from the influence of external capital, which is especially relevant in external aggression. The content of the main normative legal acts, which determine the basic principles of counteraction to financial terrorism in the context of the principles of legal regulation of tax, foreign economic and other economic activity as a means of financial security, has been analyzed. It has been concluded that the fight against financial terrorism is a system of legal, organizational, financial, economic and methodological measures aimed at ensuring the protection of the financial interests of the state as the financial basis of its activities, prevention of real and projected threats. The classification of legal bases for counteracting financial terrorism on specificity of a direction has been offered; the general economic bases and financial and legal bases which are those guiding principles which are revealed in regulation of financial and legal relations, and also financial and security bases have been allocated. It has been noted that the implementation of reforms on Ukraine's European integration becomes possible only under the conditions of legal consolidation, detailing and observance of the legal bases of counteraction to financial terrorism in those normative and legal acts, which regulate the issues of financial security.
Исследовано правовое регулирование основ противодействия финансовому терроризму во взаимосвязи с обеспечением финансовой безопасности. Установлено, что финансовый терроризм является многоаспектным явлением и требует соответствующих разноплановых правовых мер противодействия. Изучены взгляды ученых относительно содержания и сущности финансовой безопасности, на основе чего сделан вывод о характере черт, присущих финансовой безопасности в контексте предупреждения финансового терроризма. Проанализировано содержание основных нормативно-правовых актов, определяющих принципы противодействия финансовому терроризму в контексте принципов правового регулирования налоговой, внешнеэкономической и прочей экономической деятельности как средств установления финансовой безопасности.

Опис

Кирєєва, І. В. Правові основи протидії фінансовому тероризму / Ірина Валеріївна Кирєєва, Андрій Ігорович Денисов // Право і безпека – 2021. – №3 (82). – С.144-151. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2021.3.16.
Кирєєва І. В., Денисов А. І. Правові основи протидії фінансовому тероризму. Право і безпека. 2021. № 3 (82). С. 144–151. DOI: https://doi.org/ 10.32631/pb.2021.3.16.
Kyrieieva, I. V., & Denysov, A. I. (2021). Legal Bases for Counteracting Financial Terrorism. Law and Safety, 3(82), 144–151 https://doi.org/10.32631/pb.2021.3.16.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фінансовий тероризм, финансовый терроризм, financial terrorism, протидія фінансовому тероризму, противодействие финансовому терроризму, countering financial terrorism, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, економічна безпека, экономическая безопасность, economic security, фінансова безпека, финансовая безопасность, financial security, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation

Бібліографічний опис