До проблеми кодифікацї трудового законодавства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 листоп. 2018 р.). – Xарків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 21 - 23.

Анотація

Зазначається, що поряд з оновленням та удосконаленням норм національного законодавства запорукою високої ефективності правового регулювання суспільних відносин є також і рівень узгодженості та упорядкованості норм права і нормативно-правових актів, що діють у державі. Останнє пов’язується з таким явищем, як систематизація законодавства. Процес систематизації характеризується наявністю різноманітних форм, основною серед яких є кодифікація, результатом якої є прийняття кодифікованих нормативно-правових актів. В статті висвітлені проблеми кодифікацї трудового законодавства.
It is noted that along with updating and improving the norms of national legislation, the level of consistency and orderliness of the norms of law and normative legal acts in force in the state is also the key to the high efficiency of legal regulation of public relations. The latter is connected with such a phenomenon as the systematization of legislation. The process of systematization is characterized by the presence of various forms, the main of which is codification, the result of which is the adoption of codified legal acts. The article reflects the problems of codification of labor legislation.
Отмечается, что наряду с обновлением и усовершенствованием норм национального законодательства залогом высокой эффективности правового регулирования общественных отношений является также уровень согласованности и упорядоченности норм права и нормативно-правовых актов, действующих в государстве. Последнее связано с таким явлением, как систематизация законодательства. Процесс систематизации характеризуется наличием разнообразных форм, основной из которых является кодификация, результатом которой является принятие кодифицированных нормативно-правовых актов. В статье отражены проблемы кодификации трудового законодательства.

Опис

Гусаров С. М. До проблеми кодифікацї трудового законодавства / С. М. Гусаров // Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Xарків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – С. 21 - 23.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, кодифікація, трудове законодавство, Трудовий кодекс України, кодификация, трудовое законодательство, Трудовой кодекс Украины, codification, labor law, Labor Code of Ukraine

Бібліографічний опис