Публікація:
Адміністративний процес: навчальний посібник

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

У навчальному посібнику розкрито поняття адміністративного процесу, співвідношення понять «адміністративний процес», «адміністративна процедура» й «адміністративне судочинство», надано характеристику окремих адміністративних процедур (проваджень) із звернень громадян, із надання адміністративних послуг, у справах про адміністративні правопорушення тощо, а також загальних засад і порядку здійснення адміністративного судочинства. Для курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів, аспірантів закладів вищої освіти юридичного профілю та всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання, практичного здійснення і викладання адміністративного процесу.
The textbook explains the concept of administrative process, the relationship between the concepts of "administrative process", "administrative procedure" and "administrative justice", provides a description of individual administrative procedures (proceedings) from citizens' appeals, from the provision of administrative services, in cases of administrative offenses, etc., and as well as the general principles and procedures for conducting administrative proceedings. For cadets, students, trainees, adjuncts, graduate students of institutions of higher education of a legal profile and everyone who is interested in the issues of legal regulation, practical implementation and teaching of the administrative process.
В учебном пособии раскрыты понятия административного процесса, соотношение понятий «административный процесс», «административная процедура» и «административное судопроизводство», дана характеристика отдельных административных процедур (производств) по обращениям граждан, по предоставлению административных услуг, по делам об административных правонарушениях и т.п. также общих принципов и порядка осуществления административного судопроизводства. Для курсантов, студентов, слушателей, адъюнктов, аспирантов заведений высшего образования юридического профиля и всех, кто интересуется вопросами правового регулирования, практического осуществления и преподавания административного процесса.

Опис

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, адміністративний процес, адміністративні процедури (провадження), провадження зі звернень громадян, провадження із надання адміністративних послуг, реєстраційне провадження, дозвільно-ліцензійне провадження, виконавче провадження, контрольно-наглядове провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, адміністративне судочинство, адміністративні суди, адміністративна юрисдикція, учасники адміністративного судочинства, докази та доказування в адміністративному судочинстві, процесуальні строки, судові виклики і повідомлення, судові витрати, заходи процесуального примусу, позовне провадження, перегляд судових рішень, виконання судових рішень, administrative process, administrative procedures (proceedings), proceedings on appeals from citizens, proceedings on the provision of administrative services, registration proceedings, permit and license proceedings, административный процесс, административные процедуры, административное производство, производство по обращениям граждан, производство по предоставлению административных услуг, регистрационное производство, разрешительно-лицензионное производство, enforcement, control and supervision proceedings, proceedings in cases of administrative offenses, administrative proceedings, administrative courts, administrative jurisdiction, participants in administrative proceedings, evidence and proof in administrative proceedings, исполнительное производство, контрольно-надзорное производство, производство по делам об административных правонарушениях, административное судопроизводство, административные суды, административная юрисдикция, участники административного судопроизводства, доказательства и доказывание в административном судопроизводстве, court notices, judges' courtesy, review of court decisions, execution of court decisions

Бібліографічний опис

Адміністративний процес : навч. посіб. / [Салманова О. Ю., Комзюк А. Т., Гусаров С. М. та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Салманової, А. Т. Комзюка ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2022. – 412 с. – ISBN 978-966-610-256-3.