До питання нормативного закріплення принципів надання адміністративних послуг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.). – Харків : Право, 2019. – С. 352-356

Анотація

У тезах доповіді розглянуто питання нормативного закріплення основних принципів надання адміністративних послуг. The report discusses the issue of normative fixing of basic principles of administrative services. В тезисах доклада рассмотрены вопросы нормативного закрепления основных принципов предоставления административных услуг.

Опис

Синявська О. Ю. До питання нормативного закріплення принципів надання адміністративних послуг / О. Ю. Синявська // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого ; [відп. за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – Харків : Право, 2019. – С. 352 – 356.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративні послуги, надання публічних послуг, административные услуги, предоставления публичных услуг, administrative services, provision of public services

Бібліографічний опис