Кримінально-правове забезпечення протидії кримінальним правопорушенням на ґрунті ненависті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 60-67

Анотація

Стаття присвячена необхідності актуалізації уваги до проблем кримінально-правового забезпечення протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим на ґрунті ненависті. З огляду на стійку тенденцію до збільшення проявів ксенофобії та злочинів за мотивами упередження, на сьогоднішній день можна констатувати неналежне реагування державних інститутів на проблему нетерпимості. Це залишається головним джерелом небезпеки в умовах зростаючого різноманіття як для України, так і для світової спільноти в цілому.
The article is focused on the need to actualize attention to the problems of criminal and legal provision for counteracting criminal offenses committed on the basis of hatred. Given the steady tendency towards an increase in the manifestation of xenophobia and crimes motivated by prejudice, we currently can state the improper response of state institutions to the problem of intolerance. This remains the main source of danger in the face of growing diversity for both Ukraine and the world community in the whole.
Статья посвящена необходимости актуализации внимания к проблемам уголовно-правового обеспечения противодействия криминальным правонарушениям, совершенным на почве ненависти. Учитывая устойчивую тенденцию к увеличению проявлений ксенофобии и преступлений по мотивам предубеждения, на сегодняшний день можно констатировать ненадлежащее реагирование государственных институтов на проблему нетерпимости. Это остается главным источником опасности в условиях растущего многообразия как для Украины, так и для мирового сообщества в целом.

Опис

Цвіркун, Н. Ю. Кримінально-правове забезпечення протидії кримінальним правопорушенням на ґрунті ненависті / Наталія Юріївна Цвіркун // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 60-67.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, злочини на грунті ненависті, преступления на почве ненависти, hate crimes, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention, ксенофобія, ксенофобия, xenophobia, расизм, racism, нетерпимість, нетерпимость, intolerance

Бібліографічний опис