Субʼєкти протидії злочинності як правоохоронні корпорації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 90-98

Анотація

Проаналізовано сутності й ознаки суб’єктів протидії злочинності як корпорацій, що функціонують у сфері протидії злочинності. На основі синтезу знань про місце та ґенезу корпорацій у сучасному економічному середовищі, ознаки та характер протидії злочинності через призму синергетичного підходу запропоновано концептуальні підходи до побудови моделі вказаного типу об’єднання.
The article is focused on the analysis of the essence and features of the subjects that combat crime as corporations operating in the field of counteracting crime. Based on the synthesis of knowledge about the place and genesis of corporations in the modern economic environment, the features and nature of counteraction to crime through the prism of the synergetic approach the authors have offered conceptual approaches to constructing a model of this type of associations.
Проанализированы сущность и признаки субъектов противодействия преступности как корпораций, функционирующих в сфере противодействия преступности. На основе синтеза знаний о месте и генезисе корпораций в современной экономической среде, признаках и характере противодействия преступности через призму синергетического подхода предложены концептуальные подходы к построению модели указанного типа объединений.

Опис

Литвинов, О. М. Субʼєкти протидії злочинності як правоохоронні корпорації / Олексій Миколайович Литвинов, Євгенія Олексіївна Гладкова // Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2019. – № 1 (20). – С. 90-98.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, протидія злочинності, правоохорона, корпорація, корупція, протидія корупції, суб’єкти протидії злочинності, противодействие преступности, противодействие коррупции, правоохранительная деятельность, корпорация, коррупция, counteraction to crimes, policing, corporation, corruption, counteraction to corruption

Бібліографічний опис