Навчально-виховні процеси подолання злочинності і негативних тенденцій соціуму за методикою А. С. Макаренка та їхнє підсилення духовно-релігійною складовою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 30-32

Анотація

Розглянуто навчально-виховні процеси подолання злочинності і негативних тенденцій соціуму за методикою А. С. Макаренка.
The educational processes of overcoming crime and negative trends of society according to the methodology of A. S. Makarenko are considered.
Рассмотрены учебно-воспитательные процессы преодоления преступности и негативных тенденций социума по методике А. С. Макаренко.

Опис

Навчально-виховні процеси подолання злочинності і негативних тенденцій соціуму за методикою А. С. Макаренка та їхнє підсилення духовно-релігійною складовою / Сергій Олександрович Шатрава, Сергій Вікторович Безпалько, Іван Васильович Кріцак, Денис Євгенійович Денищук // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 берез. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 30-32.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, релігійна кримінологія, Макаренко А. С., духовно-релігійна складова, навчально-виховні процеси, подолання злочинності, протидія злочинності, religious criminology, Makarenko A. S., spiritual and religious component, educational processes, религиозная криминология, духовно-религиозная составляющая, учебно-воспитательные процессы, противодействие преступности, combating crime

Бібліографічний опис