Особливості використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, учинених на території операції Об’єднаних сил, а також на тимчасово окупованих територіях : науково-методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2018. - 48 с.

Анотація

У науково-методичних рекомендаціях представлені процесуальні та тактичні особливості використання спеціальних знань в ході розслідування кримінальних правопорушень, що мають місце на території проведення операції Об'єднаних сил. Акцентовано увагу на групі злочинів, що становлять особливу суспільну небезпеку та є поширеними на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про вибух, загрозу вибуху та виявлення саморобного вибухового пристрою. З урахуванням відзначеної категорії розкрито зміст та окремі особливості процесуальної і непроцесуальної форм використання спеціальних знань. Для працівників органів Національної поліції України, науковців, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями удосконалення діяльності підрозділів Міністерства внутрішніх справ та органів Національної поліції України.
The scientific and methodological recommendations present the procedural and tactical features of the use of special knowledge during the investigation of criminal offenses that take place in the territory of the Joint Forces operation. Attention is focused on a group of crimes that pose a special public danger and are common in the temporarily occupied territories. It is about explosion, explosion threat and improvised explosive device detection. Taking into account the noted categories, the content and individual features of procedural and non-procedural forms of using special knowledge are disclosed.
В научно-методических рекомендациях представлены процессуальные и тактические особенности использования специальных знаний в ходе расследования уголовных правонарушений, имеющих место на территории проведения операции Объединенных сил. Акцентировано внимание на группе преступлений, представляющих особую общественную опасность и являющихся распространенными на временно оккупированных территориях. Речь идет о взрыве, угрозе взрыва и обнаружения самодельного взрывного устройства. С учетом отмеченных категории раскрыто содержание и отдельные особенности процессуальной и непроцессуальная форм использования специальных знаний.

Опис

Особливості використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, учинених на території операції Об’єднаних сил, а також на тимчасово окупованих територіях : наук.-метод. рек. / В. В. Кікінчук, Р. Л. Степанюк, О. О. Юхно та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. кримінал. процесу та організації досуд. слідства, Каф. криміналістики та судової експертології. - Харків : ХНУВС, 2018. - 48 с.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, спеціальні знання, досудове розслідування, операція Об’єднаних сил, тактичні особливості, кримінальне провадження, special knowledge, pre-trial investigation, tactical features, criminal proceedings, operation of the Joint Forces, специальные знания, досудебное расследование, операция Объединенных сил, тактические особенности, уголовное производство, вибухові пристрої, взрывчатые вещества, explosives, расследование преступлений связанных со взрывами, investigation of crimes related to the explosions, розслідування кримінальних вибухів, злочини, пов’язані із вибухами

Бібліографічний опис

Особливості використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, учинених на території операції Об’єднаних сил, а також на тимчасово окупованих територіях : науково-методичні рекомендації / В.В. Кікінчук, Р.Л.Степанюк, Юхно О.О. та ін.. Харків : ХНУВС. 2018. 48 с.