Політико-кон’юнктурні фактори оцінок політичних злочинів у міжнародному вимірі: кримінологічний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридичний бюлетень. - 2017. - Вип. 5. - С. 219-226

Анотація

Надано кримінологічний аналіз політико-кон’юнктурних факторів оцінок політичних злочинів у міжнародному вимірі. Охарактеризовано передумови кримінологічного прогнозу міжнародної (зовнішньополітичної) оцінки певного політичного акта та/або практик як злочинних. Надано опис та пояснення п'яти груп політико-кон’юнктурних факторів визначення позиції суб'єктів міжнародного права щодо застосування конкретного права для визначення правомірності чи протиправності актів держав та іхніх посадових осіб як політичних злочинів.
A criminological analysis of the political and conjunctural factors of political crime assessments in the international dimension is provided. The prerequisites of the criminological forecast of the international (foreign policy) assessment of a certain political act and/or practices as criminal are characterized. A description and explanation of five groups of political and conjunctural factors for determining the position of subjects of international law regarding the application of specific law to determine the legality or illegality of acts of states and their officials as political crimes is provided.
Представлен криминологический анализ политико-конъюнктурных факторов оценок политических преступлений в международном измерении. Охарактеризованы предпосылки криминологического прогноза международной (внешнеполитической) оценки определенного политического акта и/или практик в качестве преступных. Даны описания и объяснения пяти групп политико-конъюнктурных факторов определения позиции субъектов международного права относительно применения конкретного права для определения правомерности или противоправности актов государств и их должностных лиц как политических преступлений.

Опис

Орлов, Ю. В. Політико-кон’юнктурні фактори оцінок політичних злочинів у міжнародному вимірі: кримінологічний аналіз / Олов Юрій Володимирович, Дундич Лейла Валеддинівна // Юридичний бюлетень. - 2017. - Вип. 5. - С. 219-226.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, політичний злочин, political crime, политическое преступление, протидія політичної злочинності, combating political crime, противодействие политической преступности, політико-кон’юнктурні фактори, political and economic factors, политико-конъюнктурные факторы, Міжнародне право .International Law. Международное право

Бібліографічний опис