Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія

Abstract
У монографії розглянуто найбільш актуальні проблеми проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні. Висвітлені наукові, правові та організаційно-тактичні засади підготовки та призначення судових експертиз, провадження експертного дослідження, оцінки висновку експерта й використання результатів експертиз під час досудового розслідування та судового розгляду. Уточнено поняття спеціальних знань, предмету, об’єктів, критерію розмежування судових експертиз, компетенції та компетентності експерта. Розглянуто процесуальний порядок судово-експертної діяльності та запропоновані зміни й уточнення щодо кримінального процесуального закону. Розкрито поняття тактики проведення судових експертиз, виокремленні експертні ситуації, що виникають у кримінальному проваджені, та вказані відповідні дії учасників кримінального провадження. Охарактеризоване поняття та наведені напрями використання судових експертиз у кримінальному проваджені, зокрема у кваліфікації злочинів та під час проведення тактичних операцій. Для науковців, викладачів, студентів, співробітників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів.

В монографии рассмотрены наиболее актуальные проблемы проведения и использования судебных экспертиз в уголовном производстве. Освещены научные, правовые и организационно-тактические основы подготовки и назначения судебных экспертиз, проведения экспертного исследования, оценки заключения эксперта и использования результатов экспертиз во время досудебного расследования и судебного разбирательства. Уточнено понятие специальных знаний, предмета, объектов, критерии разграничения судебных экспертиз, компетенции и компетентности эксперта. Рассмотрены процессуальный порядок судебно-экспертной деятельности и предложены изменения и уточнения относительно уголовного процессуального закона. Раскрыто понятие тактики проведения судебных экспертиз, выделены экспертные ситуации, возникающие в уголовном производстве, и указаны соответствующие действия участников уголовного производства. Охарактеризовано понятие и приведены направления использования судебных экспертиз в уголовном производстве, в частности в квалификации преступлений и во время проведения тактических операций. Для научных работников, преподавателей, студентов, сотрудников органов предварительного расследования, прокуроров, судей.
Description
Щербаковський, М. Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія / М. Г. Щербаковський. – Харків : В деле, 2015. – 560 с. – ISBN 978-617-7305-10-0.
Keywords
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Монографії. Monographs. Монографии, судова експертиза, судові експертизи, судовий експерт, компетентність експерта, компетенція експерта, Україна. Ukraine. Украина, змагальність сторін, кримінальне провадження, достовірний висновок експерта, висновок експерта, досудове розслідування, залучення експерта, процесуальні дії, спеціалізована експертна установа, тактика проведення судових експертиз, типові експертні ситуації, тактика допиту експерта, використання висновку експерта, судебная экспертиза, судебные экспертизы, судебный эксперт, компетенция эксперта, компетентность эксперта, состязательность сторон, уголовное производство, достоверный вывод эксперта, вывод эксперта, досудебное расследование, привлечение эксперта, процессуальные действия, специализированная экспертная организация, тактика проведения судебных экспертиз, типичные экспертные ситуации, тактика допроса эксперта, использование заключения эксперта, forensic examination, forensic expert, expert competence, forensic tactics, specialized expert organization, criminal proceedings, pre-trial investigation
Citation