Протидія розслідуванню злочинів проти правосуддя: структура та сучасні криміналістичні засоби подолання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 99-101

Анотація

Зазначено, що способи нейтралізації протидії розслідуванню злочинів проти правосуддя мають низку специфічних особливостей, які залежать від характеристики суб’єктів протидії, мотиву їх поведінки, обстановки та способів протидії. Слідчий повинен ретельно планувати свою діяльність з огляду на можливу протидію й обирати правильну стратегію та тактику розслідування.
It is noted that the methods of neutralizing counteraction to the investigation of crimes against justice have a number of specific features that depend on the characteristics of the subjects of counteraction, the motive for their behavior, the situation and methods of counteraction. The investigator must carefully plan his activities in view of possible opposition and choose the right strategy and tactics of the investigation.
Отмечено, что способы нейтрализации противодействия расследованию преступлений против правосудия обладают рядом специфических особенностей, зависящих от характеристики субъектов противодействия, мотива их поведения, обстановки и способов противодействия. Следователь должен тщательно планировать свою деятельность с учетом возможного противодействия и выбирать правильную стратегию и тактику расследования.

Опис

Книженко, С. О. Протидія розслідуванню злочинів проти правосуддя: структура та сучасні криміналістичні засоби подолання / Світлана Олександрівна Книженко // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 99-101.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, протидія розслідуванню злочинів, opposition to the investigation of crimes, противодействие расследованию преступлений, злочини проти правосуддя, crimes against justice, преступления против правосудия, суб'єкти протидії розслідуванню, subjects of opposition to the investigation, субъекты противодействия расследованию, засоби подолання протидії розслідуванню, means of overcoming opposition to the investigation, средства преодоления противодействия расследованию

Бібліографічний опис