Специфіка повноважень шкільного поліцейського та вихователя безпеки, їх відмінність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 112-114

Анотація

Підкреслено, що більшість повноважень шкільного офіцера поліції та вихователя безпеки (спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі) перекликаються, їхні об’єднанні зусилля направлені на досягнення єдиної цілі - створення безпечного і комфортного освітнього середовища, забезпечення права на таке середовище, що є також спільною метою органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та адміністрації закладів освіти.
It is emphasized that most of the powers of the school police officer and the safety educator (specialist in safety in the educational environment) overlap, their joint efforts are aimed at achieving a single goal - creating a safe and comfortable educational environment, ensuring the right to such an environment, which is also a common goal local self-government bodies, law enforcement agencies and administration of educational institutions.
Подчеркнуто, что большинство полномочий школьного офицера полиции и воспитателя безопасности (специалиста по безопасности в образовательной среде) перекликаются, их объединенные усилия направлены на достижение единой цели - создание безопасной и комфортной образовательной среды, обеспечение права на такую ​​среду, являющуюся также общей целью органов местного самоуправления, правоохранительных органов и администрации учебных заведений.

Опис

Погорілець, О. В. Специфіка повноважень шкільного поліцейського та вихователя безпеки, їх відмінність / Олена Валеріївна Погорілець // Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 112-114.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, шкільнии офіцер поліції, school police officer, школьный офицер полиции, вихователь безпеки, safety educator, воспитатель безопасности, повноваження, powers, полномочия

Бібліографічний опис