Обчислення строків провадження дізнання органами внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства : матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 25 трав. 2007 р.). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2007. – С. 62-63

Анотація

У тезах доповіді розглянуто порядок обчислення строків провадження дізнання органами внутрішніх справ України. Надаються пропозиції з удосконалення окресленого питання.
The theses of report considered the procedure for calculating the timing of the inquiry by internal affairs agencies of Ukraine. Propositions for the improvement of the above-mentioned issue are provided.
В тезисах доклада рассмотрен порядок исчисления сроков производства дознания органами внутренних дел Украины. Даются предложения по совершенствованию данного вопроса.

Опис

Романюк, В. В. Обчислення строків провадження дізнання органами внутрішніх справ України / В. В. Романюк// Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства : матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 25 трав. 2007 р.). – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2007. – С. 62-63.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, провадження дізнання, производство дознания, строк, срок, term

Бібліографічний опис