Використання смарт-технологій у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

https://doi.org/10.32782/2522-4077-2024-208-19

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки. – 2024. – Вип. 1 (208). – С. 143-148

Анотація

Описано сучасні проблеми викладання іноземної мови для студентів немовних спеціальностей узакладах вищої освіти з метою розвитку та вдосконалення їх професійної компетентності за допомогою використання Інтернет- та SMART-технологій. Зазначено, що викладання іноземної мови у відповідності до професійного спрямування має здійснюватися за допомогою сучасних Інтернет-технологій, що підвищують мотивацію та пізнавальну активність здобувачів вищої освіти, усувають психологічний бар'єр у процесі використання іноземної мови як засобу спілкування у закладі вищої освіти та в подальшій професійній діяльності.
The article describes modern problems of teaching a foreign language to students of non-linguistic specializations in institutions of higher education with the aim of developing and improving their professional competence using the Internet and SMART technologies. It is noted that teaching a foreign language in accordance with the professional direction should be carried out with the help of modern Internet technologies that increase the motivation and cognitive activity of students of higher education, eliminate the psychological barrier in the process of using a foreign language as a means of communication in a higher education institution and in the future professional activity. It is emphasized that in modern educational conditions, the cognitive-communicative approach to learning foreign languages of a professional direction involves the integration of interactive technologies, including multimedia, into the process of professional training of students of higher education, which allows more complete use of visual and visual-auditory analyzers, thus increasing the quality of educational and methodological support of the educational process and the effectiveness of assimilation of educational material. The views of scientists on the use of SMART technologies in the process of teaching a foreign language to students of higher non-linguistic education are highlighted. The article substantiates the necessity of using SMART-technologies in teaching a foreign language to students of non-linguistic specializations, formulates the main principles of their operation and main characteristics. Using the example of SMART technology tools (webinars, social networks, blogs, electronic foreign language teaching systems, SMART training programs), the relevance and justification of their use from a didactic point of view was analyzed, and the need for constant improvement of the process of teaching foreign languages with their help was emphasized. It is noted that the regulated system of SMART technologies helps to master a foreign language in accordance with the professional direction in the conditions of a modern institution of higher education.
Описаны современные проблемы преподавания иностранного языка для студентов неязыковых специальностей в учреждениях высшего образования с целью развития и совершенствования их профессиональной компетентности посредством использования Интернет- и SMART-технологий. Отмечено, что преподавание иностранного языка в соответствии с профессиональным направлением должно осуществляться с помощью современных Интернет-технологий, которые повышают мотивацию и познавательную активность соискателей высшего образования, устраняют психологический барьер в процессе использования иностранного языка как средства общения в высшем образовании и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Опис

Ключові слова

SMART технології, викладання іноземної мови, вебінар, соціальні мережі, блоги, SMART-підручник, заклади вищої освіти, Інтернет-технології, SMART technologies, teaching a foreign language, webinar, social networks, blogs, SMART tutorial, institutions of higher education, Internet technologies, SMART технологии, преподавание иностранного языка, вебинар, социальные сети, SMART-учебник, заведения высшего образования, Интернет-технологии

Бібліографічний опис

Довгополова, Г. Г. Використання смарт-технологій у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей / Довгополова Г. Г., Решитько А. Д. // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки. – 2024. – Вип. 1 (208). – С. 143-148. - DOI: https://doi.org/10.32782/2522-4077-2024-208-19.
Довгополова, Г. Г., & Решитько, А. Д. (2024). ВИКОРИСТАННЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (208), 143–148. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2024-208-19.