Принцип правовладдя у бюджетних відносинах України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 25 трав. 2018 р.). – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 77-79

Анотація

Зазначено, що у сучасному бюджетному процесі юридична визначеність бюджетних повноважень учасників бюджетного процесу потребує удосконалення шляхом поширення повноважень громади, населення, виконавчих органів влади щодо участі в розгляді і затвердженні проектів бюджетів, які вони готували. Показник щодо виконання вимог законодавства, як свідчать дані перевірок органів бюджетного контролю, як правило пов’язані з недосконалістю планування бюджетних коштів і встановленням напрямів їх використання. Впровадження принципу правовладдя у бюджетні відносини сприятиме встановленню соціальної справедливості при формуванні, розподілі та використанні бюджетних коштів.
It is noted that in the modern budget process, the legal certainty of the budgetary powers of the participants in the budget process needs to be improved by extending the powers of the community, population, and executive authorities to participate in the consideration and approval of draft budgets being prepared. The indicator of compliance with the requirements of the legislation, as evidenced by the data of inspections of budgetary control bodies, is usually associated with imperfect planning of budgetary funds and the establishment of directions for their use. The introduction of the principle of rule of law in budgetary relations will contribute to the establishment of social justice in the formation, distribution and use of budgetary funds.
Отмечено, что в современном бюджетном процессе юридическая определенность бюджетных полномочий участников бюджетного процесса требует усовершенствования путем распространения полномочий общины, населения, исполнительных органов власти по участию в рассмотрении и утверждении готовившихся проектов бюджетов. Показатель выполнения требований законодательства, как свидетельствуют данные проверок органов бюджетного контроля, как правило связаны с несовершенством планирования бюджетных средств и установлением направлений их использования. Внедрение принципа правовластия в бюджетные отношения будет способствовать установлению социальной справедливости при формировании, распределении и использовании бюджетных средств.

Опис

Гетманець, О. П. Принцип правовладдя у бюджетних відносинах України / О. П. Гетьманець // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 25 трав. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2018. – С. 77 -79.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, принцип правовладдя, бюджетні відносини, принцип правовластия, бюджетные отношения, rule of law, budgetary relations

Бібліографічний опис