Деякі аспекти провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 25-27

Анотація

Констатовано, що адміністративно-юрисдикційна діяльність щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, здійснюється за загальними правилами провадження у справах про адміністративні правопорушення, але в той ж час, має певні особливості. Розглянуто деякі аспекти провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення.
It was stated that the administrative-jurisdictional activity on administrative offenses related to corruption is carried out according to the general rules of proceedings in cases of administrative offenses, but at the same time, has certain features. Some aspects of proceedings in cases of administrative corruption offenses are considered.
Констатировано, что административно-юрисдикционная деятельность по административным правонарушениям, связанным с коррупцией, осуществляется по общим правилам производства по делам об административных правонарушениях, но в то же время имеет определенные особенности. Рассмотрены некоторые аспекты производства по делам об административных коррупционных правонарушениях.

Опис

Джафарова, О. В. Деякі аспекти провадження у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією / Олена Вʼячеславівна Джафарова, Сергій Олександрович Шатрава // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 25-27.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративно-юрисдикційна діяльність, административно-юрисдикционная деятельность, administrative and jurisdictional activities, адміністративні правопорушення, административные правонарушения, administrative offenses, корупція, коррупция, corruption, адміністративні корупційні правопорушення, административные коррупционные правонарушения, administrative corruption offenses, провадження у справах про адміністративні правопорушення, производство по делам об административных правонарушениях, proceedings in cases of administrative offenses, запобігання корупції, предотвращение коррупции, prevention of corruption

Бібліографічний опис