Суб’єкт посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 66-73

Анотація

Статтю присвячено дослідженню питання суб’єкта посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів (поліції). Проаналізовано стан захищеності працівників поліції. Здійснено аналіз теоретичних та законодавчих положень щодо визначення поняття «суб’єкт злочину». Встановлено, що діяльність органів поліції у зв’язку зі специфікою виконуваних нею функцій зачіпає інтереси всіх членів суспільства, але не всі ставляться до цих органів із повагою. Доцільно, щоб діяльність підрозділів Управління внутрішньої безпеки Національної поліції було більш зорієнтовано на захист особи поліцейського, його честі та гідності, а не навпаки. Суб’єктами посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів виступають суспільство, його частина чи форма організації держави в особі державного апарату, фізична особа. Працівники правоохоронного органу потребують ефективного соціального захисту як необхідної умови їхньої успішної діяльності.
The article is focused on the research of the issue of the subject of endeavor on honor and dignity of law enforcement officers (police officers). The protection state of the police officers has been analyzed. The analysis of theoretical and legal provisions concerning the definition of the concept of “subject of the crime” has been carried out. It has been established that the activities of the police agencies are related to the specifics of the performed functions and affect the interests of all members of society, but not everyone considers them with respect. It is advisable that the activities of the units of Internal Security Department of the National Police are more oriented towards protecting police officers, their honor and dignity, but not vice versa. The subjects of the endeavor on honor and dignity of law enforcement officers are the society, its part or the form of the organization of the state in the name of the state apparatus, an individual. Law enforcement officials need effective social protection as a necessary condition for their successful activity.
Статья посвящена исследованию вопроса субъекта посягательств на честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов (полиции). Проанализировано состояние защищенности работников полиции. Осуществлен анализ теоретических и законодательных положений по определению понятия «субъект преступления». Установлено, что деятельность органов полиции связана со спецификой выполняемых ею функций и затрагивает интересы всех членов общества, но не все относятся к ним с уважением. Целесообразно, чтобы деятельность подразделений Управления внутренней безопасности Национальной полиции были более ориентированы на защиту личности полицейского, его чести и достоинства, а не наоборот. Субъектами посягательств на честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов выступают общество, его часть или форма организации государства в лице государственного аппарата, физическое лицо. Работники правоохранительных органов требуют эффективной социальной защиты как необходимого условия их успешной деятельности.

Опис

Єпішко, І. С. Суб’єкт посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів / І. С. Єпішко // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 66-73.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, суб’єкт злочину, субъект преступления, працівник правоохоронних органів, сотрудник правоохранительных органов, law enforcement officers, посягання на честь та гідність, посягательства на честь и достоинство, subject of the crime, поліція, полиция, police, honor, dignity

Бібліографічний опис