Розвиток уявлень про істотні умови договору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2007. - № 3. – С. 136-141

Анотація

Проаналізовано походження поняття «істотні умови договору», їх еволюційний розвиток у цивільному праві починаючи зі Стародавнього Риму, у дореволюційний (до 1917 року) період, аж до сучасного права. Систематизовано основні погляди, виявлено природу істотних умов договору з огляду на історичний досвід.
The origin of concept «the important treaty provisions», their evolutionary development in civil law since Ancient to Rome, in pre-revolutionary (till 1917) the period, down to the modern right is analyzed. The basic sights are systematized, the nature of the important treaty provisions taking into account historical experience is revealed.
Проанализировано происхождение понятия «важные условия договора», их эволюционное развитие в гражданском праве, начиная с Древнего Рима, в дореволюционный (до 1917 года) период, вплоть до современного права. Систематизированы основные взгляды, выявлена природа важных условий договора, учитывая исторический опыт.

Опис

Зозуляк, І. І. Розвиток уявлень про істотні умови договору [Електронний ресурс] // Форум права. - 2007. - № 3. – С. 136-141 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2007-3/07ziiiud.pdf.
Зозуляк І. І. "Розвиток уявлень про істотні умови договору." Форум права 3 (2007): 136-141.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, договір, істотні умови договору, essential conditions, существенные условия договора, contract, договор

Бібліографічний опис