Польський конституціоналізм: історико-правовий дискурс : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню польського конституціоналізму на основі розгляду таких основних законів, як Артикули Генріха Валуа, Конституція 3 травня 1791 р., Конституція Великого Герцогства Варшавського 1807 р., Конституція Царства Польського 1815 р., Конституція Республіки Польща 1919 р., Конституція Республіки Польща 1921 р., Конституція Республіки Польща 1935 р., Конституція Польської Народної Республіки 1952 р., Конституція Республіки Польща 1997 р. На основі аналізу змісту польських конституцій розкрито генезис формування польського конституціоналізму, виявлені тенденції його розвитку у першій половині ХІХ ст., першій половині ХХ ст. та на початку ХХІ ст. З’ясовано, що перші в Європі конституційні акти — Конституція Пилипа Орлика 1710 р., підготовлена в Козацько-Гетьманський державі, та Конституція 3 травня 1791 р., що з’явилася в Речі Посполитій. Конституція 1791 р. базувалася на таких джерелах: польська конституційна традиція; конституційні моделі інших держав; європейська правова культура; досвід французької та американської революцій. У змісті Основного Закону знайшли відображення ідеї просвітництва, ліберальні концепції, принципи поділу влади та народного суверенітету. Доведено, що агресивна політика з боку Російської імперії призвела до припинення дії цієї Конституції, окупації та Другого поділу Польщі. Так само придушення російськими військами польської революції 1830–1831 рр. призвело до відміни Конституції Царства Польського та прийняття Органічного статуту, згідно з яким країна перетворювалася на одну з провінцій Російської імперії. Визначено, що комуністична влада Радянського Союзу впливала на процес підготовки Конституції Польської Народної Республіки 1952 р., яку було побудовано на основі Конституції СРСР 1936 р., причому обидва конституційні акти лицемірно гарантували права та свободи населенню, вільне віросповідання, проведення зборів, маніфестацій та зібрань. Розкрито особливості правового врегулювання релігійних питань у польських конституціях, що пов’язано з винятковою роллю католицької церкви, яку вона відіграла у збереженні національного суверенітету. Визначено основні напрямки конституційного реформування в Україні на основі польського досвіду.
The dissertation is devoted to the study of Polish constitutionalism on the basis of such basic laws as the King Henry's Articles, the Constitution of May 3 1791, The Constitution of the Duchy of Warsaw, The Constitution of the Kingdom of Poland, The Small Constitution of 1919, The August Novelization of 1921, The April Constitution of Poland of 1935, The Constitution of the Polish People's Republic of 1952, the Constitution of the Republic of Poland of 1997. Based on the analysis of the content of Polish constitutions, the genesis of the formation of Polish constitutionalism is discovered; trends in its development in the first half of the XIX century, first half XX century and at the beginning of the XXI century are revealed. It is shown that the first constitutional acts in Europe were the Pylyp Orlyk’s Constitution which were compiled in the Cossack-Hetman state and the Constitution of May 3 1791 which appeared in Rzeczpospolita. The Constitution of 1791 was based on the following sources: the Polish constitutional tradition; constitutional models of other states; European legal culture; experience of the French and American revolutions. The content of the Constitution reflected the ideas of the Enlightenment, liberal concepts, the principles of division of power and people's sovereignty. It has been proven that the aggressive policy of the Russian Empire led to the termination of this Constitution, the occupation and the Second Partition of Poland. As well as the suppression of the Polish Revolution of 1830–1831 by Russian troops led to the repeal of the Constitution of the Kingdom of Poland and the adoption of the Organic Statute of the Kingdom of Poland, according to which the country became one of the provinces of the Russian Empire. It was determined that the communist authorities of the Soviet Union influenced the process of drafting the Constitution of the Polish People's Republic of 1952, which was based on the USSR Constitution of 1936. The both constitutional acts hypocritically guaranteed the rights and freedoms of the population, freedom of religion, assembly, and demonstration. The peculiarities of the legal settlement of religious issues in the Polish constitutions are revealed. It is connected with the exceptional role of the Catholic Church, which it played in preserving national sovereignty. The main directions of Ukrainian constitutional reform on the basis of the Polish experience are determined.
Диссертация посвящена исследованию польского конституционализма на основе рассмотрения таких основных законов, как Артикулы Генриха Валуа, Конституция 3 мая 1791 г., Конституция Великого Герцогства Варшавского 1807 г., Конституция Царства Польского 1815 г., Конституция Республики Польша 1919 г., Конституция Республики Польша 1921 г., Конституция Республики Польша 1935 г., Конституция Польской Народной Республики 1952 г., Конституция Республики Польша 1997 г. На основе анализа польских конституций раскрыто генезис формирования польского конституционализма, выявлены тенденции его развития в первой половине XIX в., первой половине ХХ в. и в начале XXI в. Показано, что первые в Европе конституционные акты — Конституция Филиппа Орлика 1710 г., подготовлена в Казацко-Гетманском государстве, и Конституция 3 мая 1791 г., появившаяся в Речи Посполитой. Конституция 1791 г. базировалась на следующих источниках: польская конституционная традиция; конституционные модели других государств; европейская правовая культура; опыт французской и американской революций. В содержании Основного Закона нашли отражение идеи просвещения, либеральные концепции, принципы разделения власти и народного суверенитета. Доказано, что агрессивная политика со стороны Российской империи привела к прекращению действия этой Конституции, оккупации и Второму разделу Польши. Аналогичным образом подавление русскими войсками польской революции 1830–1831 гг. привело к отмене Конституции Царства Польского и принятию Органического статута, согласно которому страна превращалась в одну из провинций Российской империи. Показано, что коммунистическая власть СССР влияла на процесс подготовки Конституции Польской Народной Республики 1952 г., которая была построена на основе Конституции СССР 1936 г., причем эти конституционные акты лицемерно гарантировали права и свободы населения, свободное вероисповедания, проведения собраний, манифестация и собраний. Раскрыты особенности правового регулирования религиозных вопросов в польских конституциях, что связано с исключительной ролью католической церкви, которую она сыграла в сохранении национального суверенитета. Определены основные направления конституционного реформирования в Украине на основе польского опыта.

Опис

Патлачук, В. Н. Польський конституціоналізм: історико-правовий дискурс : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / В. Н. Патлачук; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2021. - 49 с.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Держава і право. State and Law. Государство и право, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.01, Польща, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, Польша, Poland, Історія. History. История, конституціоналізм, принципи права, державотворення, конституція, релігійні відносини, правове регулювання, законодавчі акти, конституционализм, принципы права, государственное строительство, конституция, религиозные отношения, правовое регулирование, законодательные акты, constitutionalism, principles of law, state formation, constitution, historical experience, religious relations, legal regulation, legislative acts

Бібліографічний опис