Інтелектуальні технології у протидії злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 33-36

Анотація

Досліджено один із видів спеціального програмного забезпечення, що використовується у правоохоронній діяльності, а саме експертні системи – системи підтримки прийняття рішень. Розглянуто види експертних систем, які застосовують у процесі розслідування злочинів.
One of the types of special software that used in law enforcement activities, namely expert systems - decision support systems. The types of expert systems that are used in the process of investigating crimes are considered.
Исследован один из видов специального программного обеспечения, который используется в правоохранительной деятельности, а именно экспертные системы – системы поддержки принятия решений. Рассмотрены виды экспертных систем, применяемых в процессе расследования преступлений.

Опис

Бурдін, М. Ю. Інтелектуальні технології у протидії злочинності / Бурдін Михайло Юрійович // Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів: матеріали круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2021 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ., Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 31-33.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, інтелектуальні технології, intelligent technologies, интеллектуальные технологии, експертні системи, expert systems, экспертные системы, штучні нейронні мережі, artificial neural networks, искусственные нейронные сети, правоохоронна діяльність, law enforcement activity, правоохранительная деятельность, протидія злочинності, crime prevention, противодействие преступности, Кримінологія. Criminology. Криминология

Бібліографічний опис