До проблеми сфери дії Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 469-473

Анотація

Визначено необхідність чіткого розмежування відносин, які регулюються цивільним та господарським правом. Запропоновано виходити із сутності правового інституту, до якого належать ті чи інші норми, а також зі змісту регульованих суспільних відносин.
The need for a clear distinction between relations governed by civil and economic law is determined. It is proposed to proceed from the essence of the legal institution to which these or other norms belong, as well as from the content of regulated social relations.
Определена необходимость четкого разграничения отношений, регулируемых гражданским и хозяйственным правом. Предложено исходить из сущности правового института, в который входят те или иные нормы, а также из содержания регулируемых общественных отношений.

Опис

Ключові слова

Господарський кодекс України, Economic Code of Ukraine, Хозяйственный кодекс Украины, Цивільний кодекс України, Civil Code of Ukraine, Гражданский кодекс Украины, суспільні відносини, public relations, общественные отношения, розмежування, delimitation, разграничение

Бібліографічний опис

Свистун, Я. В. До проблеми сфери дії Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України / Яна Вікторівна Свистун, Костянтин Юрійович Мельник // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 469-473.