Слідчі версії та планування розслідування кримінальних правопорушень у сфері виробництва споживчих товарів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 365-369

Анотація

Визначено, що ефективність розслідування кримінальних правопорушень у сфері виробництва споживчих товарів зумовлена обґрунтованим висуненням та кваліфікованою перевіркою типових версій про обставини їх вчинення. За допомогою версій та планування розслідування кримінального провадження встановлюють обставини, які підлягають доказуванню. Зазначено, що формування слідчих версій залежить від змісту та повноти вихідної інформації, якою володіє слідчий на початку розслідування. Залежно від їх змісту слідчий визначає перелік і планує послідовність проведення слідчих (розшукових) дій.
It was determined that the effectiveness of the investigation of criminal offenses in in the field of production of consumer goods is conditioned by a substantiated nomination and qualified verification of typical versions about the circumstances of their commission. By means of versions and investigation planning criminal proceedings establish the circumstances that are subject to proof. It is noted that the formation of investigative versions depends on the content and completeness of the original information that the investigator possesses at the beginning of the investigation. Depending on them the investigator determines the list of contents and plans the sequence of conduct investigative (research) actions.
Определено, что эффективность расследования уголовных правонарушений сфере производства потребительских товаров обусловлена ​​обоснованным выдвижением и квалифицированной проверкой типовых версий об обстоятельствах их совершения. С помощью версий и планирования расследования уголовного производства устанавливают обстоятельства, подлежащие доказыванию. Отмечено, что формирование следственных версий зависит от содержания и полноты исходной информации, которой владеет следователь в начале расследования. В зависимости от их содержания, следователь определяет перечень и планирует последовательность проведения следственных (розыскных) действий.

Опис

Ключові слова

розслідування кримінальних правопорушень, investigation of criminal offences, расследование уголовных правонарушений, виробництво споживчих товарів, production of consumer goods, производство потребительских товаров, слідчі версії, investigative versions, следственные версии, планування розслідування, investigation planning, планирование расследования

Бібліографічний опис

Мурадли, А. І. Слідчі версії та планування розслідування кримінальних правопорушень у сфері виробництва споживчих товарів / Айтадж Ідріскизи Мурадли // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 365-369.