Недопущення захисника як вид злочинного порушення права на захист (проблеми теоретичної інтерпретації й нормативної регламентації суспільно небезпечного діяння)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 166-173

Анотація

Проаналізовано сучасні теоретичні підходи до інтерпретації діяння «недопущення захисника», яке характеризує об’єктивну сторону передбаченого ст. 374 КК злочинного порушення права на захист. Запропоновано орієнтовний перелік діянь, які можуть бути кваліфіковані за ст. 374 КК як недопущення захисника. Надано оцінку відповідності ст. 374 КК чинному кримінальному процесуальному законодавству.
The article analyses contemporary theoretical approaches to interpretation of «deterrence of the defence attorney», which characterizes objective side of infringement of the right to defence provided in the Art. 374 of the Criminal Code of Ukraine. It provides indicative enumeration of actions that can be qualified as deterrence of the defence attorney under the Art. 374 of the Criminal Code of Ukraine. The article examines conformity of the Art. 374 of the Criminal Code of Ukraine to criminal procedural legislature in force.
Проанализированы современные теоретические подходы к интерпретации деяния «недопущение защитника», характеризующего объективную сторону предусмотренного ст. 374 УК преступного нарушения права на защиту. Предложен ориентировочный перечень деяний, которые могут быть квалифицированы за ст. 374 УК як недопущение защитника. Оценено соответствие ст. 374 УК действующему уголовному процессуальному законодательству.

Опис

Спірідонов, М. О. Недопущення захисника як вид злочинного порушення права на захист (проблеми теоретичної інтерпретації й нормативної регламентації суспільно небезпечного діяння) / Михайло Олександрович Спірідонов // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 166-173.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, недопущення захисника, порушення права на захист, залучення захисника, злочини проти правосуддя, deterrence, defence attorney, infringement right to defence, engaging of defence attorney, crimes against justice, недопущение защитника, право на защиту, нарушение права на защиту, привлечение защитника, преступления против правосудия

Бібліографічний опис