Правова невизначеність послуги як об’єкта цивільних прав

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека – 2021. – №2 (81). – С.182-187

Анотація

Виявлено проблему нормативно-правового встановлення послуги як об’єкта цивільних прав. Зроблено висновок про те, що послуга є матеріальним благом, річчю, яка полягає в дії чи діяльності надавача послуги. Обґрунтовано та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення концепту послуги як об’єкта цивільних прав у Цивільному кодексі України з метою погодження такого закону з вимогами правової визначеності.
The problem of normative-legal establishment of the service as an object of civil rights has been revealed. It is concluded that the service is a material good, a thing that consists in the action or activity of the service provider. Proposals for improving the concept of service as an object of civil rights in the Civil Code of Ukraine are substantiated and formulated in order to harmonize such a law with the requirements of legal certainty.
Обнаружена проблема нормативно-правового установления услуги как объекта гражданских прав. Сделан вывод о том, что услуга является материальным благом, вещью, которая заключается в воздействии или деятельности поставщика услуги. Обосновано и сформулированы предложения по совершенствованию концепта услуги как объекта гражданских прав в Гражданском кодексе Украины с целью согласования такого закона требованиям правовой определенности.

Опис

Шишка, О. Р. Правова невизначеність послуги як об’єкта цивільних прав / Олександр Романович Шишка // Право і безпека – 2021. – №2 (81). – С.182-187. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2021.2.25.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, об’єкт цивільних прав, объект гражданских прав, object of civil rights, послуга, услуга, service, цивільне законодавство, гражданское законодательство, civil legislation, правова визначеність, правовая определенность, legal certainty

Бібліографічний опис