Дисциплінарний статут Національної поліції України : науково-практичний коментар

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Майдан, 2019. - 253 с.

Анотація

Надано науково-практичний коментар Дисциплінарного статуту Національної поліції, який має розв’язати низку таких проблем: забезпечити єдине розуміння службової дисципліни в органах Національної поліції; визначити правовий статус керівників та підлеглих, особливості видання та виконання наказів в системі Національної поліції України; розкрити підстави та порядок застосування заохочень та здійснення процесу нагороджень поліцейських; дослідити зміст та особливості роботи дисциплінарних комісій, а також реалізацію поліцейським його права на захист в процесі службового розслідування; здійснити науковий аналіз застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національної поліції України; розтлумачити механізм обліку заохочень та дисциплінарних стягнень в органах Національної поліції України. Над підготовкою видання працювали фахівці в галузі теорії управління, адміністративного права і процесу, адміністративної діяльності поліції, цивільного та трудового права, практичні працівники правоохоронних органів, що дозволило врахувати усі останні зміни у нормативно-правовій базі, яка регулює діяльність Національної поліції України.
Provided scientific and practical commentary on the Disciplinary Statute of the National Police of Ukraine. The publication was prepared by specialists in the theory of management, administrative law and process, administrative activities of the police, civil and labor law, law enforcement practitioners, which allowed to take into account all the latest changes in the regulatory framework governing the activities of the National Police of Ukraine.
Предоставлен научно-практический комментарий Дисциплинарного устава Национальной полиции. Над подготовкой издания работали специалисты в области теории управления, административного права и процесса, административной деятельности полиции, гражданского и трудового права, практические работники правоохранительных органов, что позволило учесть все последние изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность Национальной полиции Украины.

Опис

Дисциплінарний статут Національної поліції України : наук.-практ. коментар / В. В. Сокуренко, О. М. Бандурка, Д. В. Швець та ін.; за заг. ред. В. В. Сокуренко; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Майдан, 2019. - 253 с. - ISBN 978-966-372-739-4.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, дисциплінарний статут, дисциплинарный устав, до 25-річчя ХНУВС, службова дисципліна, дисциплінарні стягнення, заохочення, дисциплінарний проступок, дисциплінарна відповідальність, право користуватися правничою допомогою, гарантії професійної діяльності поліцейського, службове розслідування

Бібліографічний опис