Про проблему визначення поняття відповідальності учасників акціонерних правовідносин та її місця у системі цивільно-правової відповідальності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 9. – С. 35-39

Анотація

У поданій науковій статті автором запропоноване власне бачення поняття відповідальності учасників акціонерних правовідносин. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок про те, що в корпоративних відносинах більш доцільно розглядати відповідальність як обов’язок. Враховуючи приватноправовий характер акціонерних правовідносин, їх суб’єктний склад, юридичну рівність зазначених осіб та особливість регулювання акціонерних правовідносин, можна констатувати, що останні є інститутом цивільного права, а отже, відповідальність в окреслених правовідносинах може бути виключно приватноправовою (цивільно-правовою).
In this submitted scientific article the author proposed his own vision of the concept of joint stock liability. It was concluded that in corporate relations it is more appropriate to consider responsibility as a duty on the basis of the analysis . Taking into account the private-law nature of joint-stock legal relations, their subject structure, the legal equality of the abovementioned persons and the specialty of the regulation of joint-stock legal relations, it can be stated that they are an institution of civil law, and therefore responsibility in the defined legal relationships can be exclusively private law (civil law).
В поданной к обсуждению научной статье автором предложено собственное видение понятия ответственности участников акционерных правоотношений. На основании проведенного анализа сделан вывод о целесообразности рассмотрения ответственности в корпоративных правоотношениях как обязанности. Учитывая частноправовой характер акционерных правоотношений, их субъектный состав, юридическое равенство участников и особенность регулирования акционерных правоотношений, можно констатировать, что они являются институтом гражданского права, а следовательно, ответственность в корпоративных правоотношениях может быть только частноправовой (гражданско-правовой).

Опис

Сядриста, І. Про проблему визначення поняття відповідальності учасників акціонерних правовідносин та її місця у системі цивільно-правової відповідальності / Ірина Сядриста // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 9. – С. 35-39.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, корпоративні правовідносини, акціонерні правовідносини, відповідальність, цивільно-правова відповідальність, civil and legal liability, гражданско-правовая ответственность, корпоративные правоотношения, акционерные правоотношения, обязанность, ответственность, corporate relations, joint-stock legal relations, duty, responsibility

Бібліографічний опис