Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Стильна типографія, 2017. – 1164 с.

Анотація

У навчальному посібнику представлено методичні рекомендації, пропозиції і зауваження до проектів нормативно-правових актів та наукові роз’яснення окремих положень чинного законодавства, розроблені кафедрами факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Наукові праці, що включено до навчального посібника, безпосередньо стосуються питань удосконалення форм та методів діяльності слідчих і інших підрозділів органів Національної поліції України. Для працівників органів Національної поліції України, науковців, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями удосконалення діяльності органів Національної поліції України і інших органів правопорядку.
The training manual presents methodological recommendations, suggestions and comments on draft normative legal acts and scientific explanations of certain provisions of the current legislation developed by the departments of the faculty No. 1 of the Kharkov National University of Internal Affairs. Scientific works, included in the textbook, directly relate to issues of improving the forms and methods of activity of investigative and other units of the National Police of Ukraine. For employees of the National Police of Ukraine, scientists, teachers, adjuncts, graduate students, doctoral students, cadets, students and students of legal educational institutions, as well as anyone interested in improving the activities of the National Police of Ukraine and other law enforcement agencies.
В учебном пособии представлены методические рекомендации, предложения и замечания к проектам нормативно-правовых актов и научные разъяснения отдельных положений действующего законодательства, разработанные кафедрами факультета № 1 Харьковского национального университета внутренних дел. Научные труды, включен в учебного пособия, непосредственно касаются вопросов совершенствования форм и методов деятельности следственных и других подразделений органов Национальной полиции Украины. Для работников органов Национальной полиции Украины, научных работников, преподавателей, адъюнктов, аспирантов, докторантов, курсантов, студентов и слушателей учебных заведений юридического профиля, а также всех, кто интересуется вопросами совершенствования деятельности органов Национальной полиции Украины и других органов правопорядка.

Опис

Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : Стильна типографія, 2017. – 1164 с. – (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові).

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронна діяльність, правоохранительная деятельность, law enforcement activity, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, конфлікт інтересів, конфликт интересов, conflict of interest, особи, уповноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, розслідування кримінальних правопорушень, расследование уголовных правонарушений, criminal investigation, відшкодування збитків, призначення експертизи, возмещение вреда, назначение экспертизы, appointment of examination, examination, damages, розслідування злочинів, расследование преступлений, investigation of crimes, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, unlawful transfer of persons across the state border of Ukraine, етичні норми, этические нормы, ethics, допит, впізнання, відеоконференція, допрос, опознание, видеоконференция, досудове розслідування, досудебное расследование, pre-trial investigation, застосування примусових заходів медичного характеру, примусові заходи медичного характеру, применение принудительных мер медицинского характера, принудительные меры медицинского характера, coercive medical measures, кримінальне провадження щодо юридичної особи, уголовное производство в отношении юридического лица, одночасний допит, одновременный допрос, огляд місця події, осмотр места происшествия, навчання іноземної мови, teaching foreign languages, изучение иностранных языков, шахрайство, мошенничество, dishonesty, шахрайство, що вчиняється через мережу Інтернет, мошенничество, которое совершается через Интернет, fraud in Internet, шахрайства з платіжними картками, мошенничества с платежными картами, fraud with payment cards, патрульна поліція, патрульная полиция, patrol police, проходження стажування, стажування, прохождения стажировки, стажировка, internship, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, досудове розслідування, досудебное расследование, pre-trial investigation, корупція, коррупция, corruption, боротьба з корупцією, борьба с коррупцией, combating corruption, спеціальна конфіскація, конфіскація майна, адміністративна процедура, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, запобігання домашньому насильству, домашнє насильство, домашнее насилие, domestic violence, захист дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації, сексуальна експлуатація, защита детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации, protection of children from sexual abuse and sexual exploitation, дитина, ребенок, child, кримінальні проступки, проект Програми територіальної оборони Харківської області на період 2016 – 2017 рр., Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, наукові роз’яснення

Бібліографічний опис