Legal and organizational-technical assurances of aviation security

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, № 29. – P. 542-549

Анотація

Метою даної статті є: 1) визначення сутності понятійних категорій, що пов’язані із забезпеченням гарантій безпеки на авіаційному транспорті; 2) встановлення стану нормативного регулювання безпеки на авіаційному транспорті; 3) формулювання пропозицій та рекомендацій щодо покращень даної сфери діяльності. При підготовці статті вякості загальнонаукового методу використано системний підхід, а також застосовано такі методи наукового пізнання, як: діалектичний, логіко-симетричний, системно-функціональний, метод документального аналізу та аналітичний метод. Охарактеризовано правові та організаційно-технічні гарантії забезпечення безпеки на авіаційному транспорті. Запропоновано авторське визначення поняття «авіаційна безпека», «безпека авіаційного транспортного засобу», «організаційно-технічні гарантії безпеки» та «правове забезпечення гарантій безпеки». Проаналізовано сучасні методи та засоби належного дотримання основних компонентів авіаційної безпеки в Україні й світі. Визначено напрямки удосконалення організаційно-технічних гарантій забезпечення безпеки на авіаційному транспорті. Встановлено найбільш небезпечні, на думку автора, загрози на авіаційному транспорті, запропоновано перспективні напрямки їх подолання. За результатами проведеного дослідження виділені такі основні принципи організації роботи з управління безпекою польотів, які спрямовані на забезпечення безпеки на авіаційному транспорті, як: системність; випередження; колективізм; інформованість; виявлення та усунення причин; адекватність; відповідальність.
The purpose of this article is to: 1) determine the essence of the conceptual categories related to the assurances of aviation security; 2) establish the state of regulation of aviation security; 3) formulate proposals and recommendations to improve this sphere of activity. Preparing the article a systematic approach was used as a general scientific method, and such methods of scientific knowledge as dialectical, logical-symmetric, system-functional, method of documentary analysis and analytical one were used. The legal and organizational-technical assurances of aviation security are characterized. The author definitions of "aviation security", "aviation vehicle safety", "organizational-technical assurances of security" and "legal security assurances". Modern methods and means of proper compliance with the main components of aviation security in Ukraine and in the world are analyzed. The directions to improve the organizational-technical assurances of aviation security are determined. The most dangerous, according to the author, aviation threats have been identified, perspective directions to overcome them have been suggested. According to the results of the research, the following basic principles of the organization of work on flight safety management, which are aimed at ensuring of aviation security, are identified: systematic; proaction; collectivism; awareness; identifying and eliminating causes; adequacy; responsibility.
Целью данной статьи является: 1) определение сущности понятийных категорий, связанных с обеспечением гарантий безопасности на авиационном транспорте; 2) установление состояния нормативного регулирования безопасности на авиационном транспорте; 3) формулирование предложений и рекомендаций по улучшению данной сферы деятельности.

Опис

Legal and Organizational-Technical Assurances of Aviation Security / O. V. Brusakova, L. O. Iemets, A. M. Shulha, A. S. Kolotik // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, № 29. – P. 542-549. – DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.59. Brusakova, O., Iemets, L., Shulha, A., & Kolotik, A. (2020). Legal and Organizational-Technical Assurances of Aviation Security. Amazonia Investiga, 9(29), 542-549. https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.59

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, publikatsii u WoS, publikatsii u zarubizhnomu vydanni, aviation security, air transport, assurances of security, legal support, actual threats, air carrier, organizational support, technical support, авіаційна безпека, повітряний транспорт, гарантії безпеки, правове забезпечення, загрози, авіаперевізник, організаційне забезпечення, технічне забезпечення, авиационная безопасность, воздушный транспорт, гарантии безопасности, правовое обеспечение, угрозы, авиаперевозчик

Бібліографічний опис