Підстави криміналізації суспільно-небезпечних діянь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 33-39

Анотація

Проаналізовано різні наукові погляди з питання дослідження проблеми підстав криміналізації суспільно небезпечних діянь. Найбільш правильним і схваленим вітчизняної кримінально-правова доктриною вважається підхід щодо визнання підставами криміналізації об'єктивних потреб суспільства в охороні певних суспільних відносин. До підстав криміналізації слід відносити: 1) суспільну небезпечність діяння; 2) його відносну поширеність; 3) необхідність кримінально-правових гарантії; 4) виконання міжнародно-правових зобов'язань.
Different scientific directions on understanding the nature of the bases of criminalization of social dangerous acts are analyzed in the article. The approach concerning the recognition of the bases of criminalization of society’s objective needs in protecting social relations is considered as the most approved by domestic criminal legal doctrine. The bases of criminalization includes: social danger of act; its prevalence; needs of criminal and legal guarantees; fulfillment of international legal obligations.
Проанализированы различные научные взгляды по вопросу исследования проблемы оснований криминализации общественно опасных деяний. Наиболее правильным и одобренным отечественной уголовно-правовой доктриной считается подход относительно признания основаниями криминализации объективных потребностей общества в охране определенных общественных отношений. К основаниям криминализации следует относить: 1) общественную опасность деяния; 2) его относительную распространенность; 3) необходимость уголовно-правовой гарантии; 4) исполнение международно-правовых обязательств.

Опис

Фоменко, М. В. Підстави криміналізації суспільно-небезпечних діянь / Марина Василівна Фоменко // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 33-39.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention, криміналізація, криминализация, criminalization, суспільно небезпечне діяння, общественно опасное деяние, socially dangerous act, підстави криміналізації діянь, основания криминализации деяний, grounds for criminalization of acts, погляди науковців, взгляды ученых, views of scientists

Бібліографічний опис