Люстрація в концепції перехідного правосуддя для України: обгрунтування соціального запиту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 635-640

Анотація

Наголошено, що люстрація – це засіб програмування окремого сегменту образу майбутнього за рахунок запобігання участі у його формуванні дискредитованої бюрократії та інших соціальних акторів, які солідаризувалися з недемократичними силами, агресором, сприяли утвердженню окупаційної влади, реалізації агресивної політики.
It is emphasized that lustration is a means of programming a separate segment of the image of the future by preventing the participation in its formation of the discredited bureaucracy and other social actors who stood in solidarity with undemocratic forces, the aggressor, contributed to the establishment of the occupying power, and the implementation of aggressive policies.
Отмечено, что люстрация – это средство программирования отдельного сегмента образа будущего за счет предотвращения участия в его формировании дискредитированной бюрократии и других социальных актеров, которые солидаризировались с недемократическими силами, агрессором, способствовали утверждению оккупационных властей, реализации агрессивной политики.

Опис

Ключові слова

люстрація, lustration, люстрация, перехідне правосуддя, transitional justice, переходное правосудие, соціальний запит, social inquiry, социальный запрос

Бібліографічний опис

Орлов, Ю. В. Люстрація в концепції перехідного правосуддя для України: обгрунтування соціального запиту / Юрій Володимирович Орлов // Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 635-640.