Класифікація військових злочинів та покарань у Стародавньому Римі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.). - Харків : Харків. Нац. ун-т внутр. справ, - 2016. - С. 183-186
Abstract
Показано, що у Давньому Римі склалася доволі диференційована система видів військових злочинів та покарань, націлена на встановлення жорсткої дисципліни в армії. Особливістю військових покарань було те, що за одні й ті самі злочини вони відрізнялись. Під час війни покарання були значно суворіші, ніж у період мирного життя.
It is shown that in ancient Rome, a rather differentiated system of types of war crimes and punishments was formed, aimed at establishing strict discipline in the army. The peculiarity of military punishments was that they differed for the same crimes. During the war, punishment was much stricter than in the period of peaceful life.
Показано, что в Древнем Риме сложилась довольно дифференцированная система видов военных преступлений и наказаний, нацелена на установление жесткой дисциплины в армии. Особенностью военных наказаний было то, что за одни и те же преступления они отличались. Во время войны наказания были значительно строже, чем в период мирной жизни.
Description
Логвиненко Є. С. Класифікація військових злочинів та покарань у Стародавньому Римі / Є. С. Логвиненко // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Харків. Нац. ун-т внутр. справ, - 2016. - С. 183-186.
Keywords
Давній Рим, військові злочини, система покарань військових, смертна кара, тілесні покарання, Древний Рим, военные преступления, система наказаний военных, смертная казнь, телесные наказания, Ancient Rome, war crimes, military punishment, death penalty, corporal punishment, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право
Citation