Віктимологічна профілактика злочинності працівників органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 129-133

Анотація

Окреслено місце віктимологічної профілактики в системі запобігання злочинів, вчинюваних персоналом органів внутрішніх справ, з’ясовано основні недоліки в існуючій системі та запропоновано авторське бачення основних напрямків віктимологічної профілактики злочинності працівників органів внутрішніх справ.
The place of victimological prevention in the system of criminality among police personnel prevention is delineated, the main defects in the system are pointed out, own point of view of the main directions of criminality among police personnel victimological prevention is proposed.
Указано место виктимологической профилактики в системе предупреждения преступлений, совершаемых персоналом органов внутренних дел, установлены основные недостатки в действующей системе и предложено авторское видение основных направлений виктимологической профилактики преступности сотрудников органов внутренних дел.

Опис

Самотієвич, В. О. Віктимологічна профілактика злочинності працівників органів внутрішніх справ / В. О. Самотієвич // Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 129-133.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, віктимологічна профілактика, виктимологическая профилактика, victimological prevention, запобігання злочинам, противодействие преступности, crime prevention, працівники ОВС, сотрудники ОВД, law enforcement officers, злочинність, преступность, criminality

Бібліографічний опис