Бюджетні правопорушення як загроза фінансовій безпеці держави й умови їх подолання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.). – Харків: ХНУВС, 2019. – С. 160-162.

Анотація

Зазначено, що правопорушення, які існують в бюджетному процесі враховані в чинному бюджетному законодавстві не в повному обсязі і потребують визначення, класифікації та законом прописаної процедури. Враховуючи важливість створення умов фінансової безпеки діяльності суб’єктів господарювання потребує удосконалення правового механізму юридичної відповідальності за вчинені порушення бюджетного законодавства.
It is noted that the offenses existing in the budget process are not fully taken into account in the current budget legislation and require the definition, classification and law of the prescribed procedure. Given the importance of creating conditions for the financial security of the activities of economic entities, it is necessary to improve the legal mechanism of legal liability for committed violations of budget legislation.
Отмечено, что существующие в бюджетном процессе правонарушения учтены в действующем бюджетном законодательстве не в полном объеме и требуют определения, классификации и закона прописанной процедуры. Учитывая важность создания условий финансовой безопасности деятельности хозяйствующих субъектов требует усовершенствования правового механизма юридической ответственности за совершенные нарушения бюджетного законодательства.

Опис

Гетманець, О. П. Бюджетні правопорушення як загроза фінансовій безпеці держави й умови їх подолання / О. П. Гетманець // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 груд. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 160-162.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фінансова система, финансовая система, financial system, реформування фінансової системи, реформирование финансовой системы, reforming the financial system, бюджетні правопорушення, бюджетные правонарушения, budget violations, фінансова безпека держави, финансовая безопасность государства, financial security of the state, бюджетний контроль, бюджетный контроль, budgetary control, бюджетне законодавство, бюджетное законодательство, budget legislation, нецільове використання бюджетних коштів, нецелевое использование бюджетных средств, misuse of public funds

Бібліографічний опис