Історія держави і права зарубіжних країн : підручник [: 2-ге вид., доп. та змін.]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2021. – 596 с.

Анотація

Підручник підготовлено відповідно до стандартів вищої професійної освіти України. Автори, враховуючи новітні здобутки як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зосередили свою увагу на тих подіях та фактах державно-правової історії, які чинили визначальний вплив на загальний розвиток інститутів держави і права. Також розглянуто державо та правотворення тих країн, які тією чи іншою мірою у різні епохи й періоди значно вплинули на розвиток людської цивілізації, зокрема на становлення та розвиток державноправових інститутів інших країн. У підручнику містяться теми, де розкриваються особливості історії держави і права зарубіжних країн в різні періоди їх виникнення, становлення та функціонування. Окремий розділ присвячено історико-правовому аналізу процесів становлення та розвитку Європейського Союзу, а також його відносинам з Україною. Для науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, студентів, юристів-практиків і широкого загалу читачів.
The textbook has been prepared in accordance with the standards of higher professional education in Ukraine. The authors, taking into account the latest achievements of both domestic and foreign scientists, focused on those events and facts of state and legal history that had a decisive impact on the overall development of the institutions of state and law. Also considered are the state and lawmaking of those countries that, to one degree or another in different eras and periods, have a significant impact on the development of human civilization, in particular on the formation and development of state and legal institutions of other countries. For researchers, teachers, graduate students, adjuncts, students, lawyers and a wide range of readers.
Учебник подготовлен в соответствии со стандартами высшего профессионального образования Украины. Авторы, учитывая новейшие достижения как отечественных, так и зарубежных ученых, сосредоточили свое внимание на тех событиях и фактах государственно-правовой истории, которые оказали определяющее влияние на общее развитие институтов государства и права. Также рассмотрены государственно и правотворчества тех стран, которые в той или иной степени в разные эпохи и периоды значительное влияние на развитие человеческой цивилизации, в частности на становление и развитие державноправових институтов других стран. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, адъюнктов, студентов, юристов и широкого круга читателей.

Опис

Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / [ авт. кол.: О. М. Бандурка, О. М. Головко, І. А. Логвиненко та ін.], за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. нац. унт внутр. справ. – 2-ге вид., допов. та змін. – Харків : ХНУВС, 2021. – 596 с. – ISBN 978-966-610-240-2.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, історія держави і права зарубіжних країн, історія держави і права, державність і право, Стародавній Схід, античний світ, Середньовіччя, Средневековье, Middle Ages, новітній час, новейшее время, новейшее время, Європа, Европа, Europe, Європейський Союз, Европейский Союз, European Union, європейська інтеграція, країни Азії, Іран, Ізраїль, Китай, Японія, Індія, країни Америки, США, Канада, Бразилія, Росія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Німеччина, Франція, Чехословаччина, Польща, Арабський халіфат, Стародавній Рим

Бібліографічний опис

Історія держави і права зарубіжних країн : підручник / О. М. Бандурка, О. М. Головко, І. А. Логвиненко та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки ; вступ. слово О. М. Бандурки. – 2-ге вид., допов. та змін. – Харків : ХНУВС, 2021. – 596 с. ISBN 978-966-610-240-2