Методи публічного адміністрування в органах Національної поліції України: загальнотеоретичний підхід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. – 2018. – № 2 (69). – С. 10-17

Анотація

Проаналізовано загальнотеоретичні підходи до визначення змісту й ознак терміна «метод діяльності». На підставі дослідження наукових праць із теорії державного управління, адміністративного права, адміністративного менеджменту та публічного адміністрування сформульовано авторське визначення поняття «методи публічного адміністрування в органах Національної поліції України». Здійснено класифікацію методів публічного адміністрування в органах Національної поліції та виділено особливості їх застосування в управлінській діяльності органів і підрозділів поліції. Отримані результати є складовою частиною наукового дослідження автора щодо аналізу процесу публічного адміністрування в органах Національної поліції України та можуть бути використані для здійснення інших фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері управлінської діяльності правоохоронних органів.
The author of the article has studied general theoretical approaches to the content of the term of «method of activity». Based on the research of scientific works on the theory of state governance, administrative law, administrative management, public management, the author has formulated own definition of the concept of «methods of public management within the agencies of the National Police of Ukraine», which are methods and approaches of authoritative and management influence management applied by authorized entities within their competence aimed at streamlining the organizational structure of the system of the National Police of Ukraine, planning, preparation, development, execution and implementation of management decisions, organization of the work of the management apparatus, implementation of documentary, informational, personnel, psychological provision of the activities of the agencies and units of the National Police. The classification of methods of public management within the National Police has been carried out and the features of their application in the management activities of police agencies and units have been highlighted. Thus, the methods of public management within the National Police should be divided into 2 types: organizational and regulatory, organizational and administrative. Among organizational and administrative methods of public management, it is advisable to distinguish active and passive methods. In turn, organizational and regulatory methods should be divided into regulation and norming, which can be methodical and imperative by the nature of its implementation. The methods of preparation, acceptance and execution of management decisions in the system of the National Police have been separately considered. These include: general scientific methods (analysis, synthesis), methods of sociological research, heuristic methods, methods of direct and indirect observation, methods of planning and forecasting, methods for modeling the situation and developing scenarios, statistical methods.
Исследованы общетеоретические подходы к содержанию термина «метод деятельности». На основании исследования научных трудов по теории государственного управления, административного права, административного менеджмента и публичного администрирования сформулировано авторское определение понятия «методы публичного администрирования в органах Национальной полиции Украины». Осуществлена классификация методов публичного администрирования в органах Национальной полиции и выделены особенности их применения в управленческой деятельности органов и подразделений полиции. Полученные результаты являются составной частью научного исследования автора относительно анализа процесса публичного администрирования в органах Национальной полиции Украины и могут быть использованы при осуществлении других фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере управленческой деятельности правоохранительных органов.

Опис

Бугайчук, К. Л. Методи публічного адміністрування в органах Національної поліції України: загальнотеоретичний підхід / Костянтин Леонідович Бугайчук // Право і безпека. – 2018. – № 2 (69). – С. 10-17.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, методи діяльності, методи управління, публічне адміністрування, методи публічного адміністрування, методы деятельности, методы управления, публичное администрирование, методы публичного администрирования, methods of activity, methods of governance, methods of public management, поліція, полиция, police

Бібліографічний опис